Роль кредиту в економіці України

Реферат

Вступ

Історія розвитку кредитних відносин у незалежній Україні ще досить коротка. Але складалась вона на базі тих кредитних відносин, які існували в Радянському Союзі з його адміністративно-командною системою господарювання. Щоправда, у галузі кредитних відносин перехід від старої до ринкової системи господарювання здійснювався швидше, ніж в інших сферах життя нашої країни. Це пояснюється тим, що в основі цих відносин лежить наймобільніший ресурс — гроші. Але, на жаль, кредитні відносини в Україні після розпаду Радянського Союзу розвивались недостатньо, що негативно вплинуло на розвиток і стан економіки.

Безумовно, з розвитком ринкових відносин в Україні роль кредиту у суспільстві підвищуватиметься. З виходом економіки з економічної кризи зростатимуть доходи населення — основного суб’єкта формування кредитних ресурсів, поліпшиться фінансовий стан господарюючих суб’єктів та конкурентоспроможність їх продукції на внутрішньому і світовому ринку, зміцніють українські банки, зросте довіра до України з боку іноземних кредиторів та інвесторів тощо. Все це сприятиме прискоренню розвитку України і скорішому входженню її у європейський і світовий простір.

Через дефіцит власного капіталу для України на сучасному етапі має велике значення розвиток кредиту у міжнародній сфері, зокрема кредитні відносини з Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, іншими міжнародними фінансово-кредитними інституціями. Уже зараз ряд українських банків і суб’єктів господарювання тісно співпрацюють з багатьма банками зарубіжних країн. Завдяки своєму геоцентричному положенню в Україні за певних умов та при відповідних зусиллях міг би сформуватись один із потужних світових фінансових центрів.

1. Роль кредиту в економіці України

Під роллю кредиту як економічної категорії звичайно розуміють результат функціонування кредитних відносин.

Виконання кредитом ряду функцій дає йому можливість відігравати значну та багатогранну роль в економіці країни. Роль кредиту вимірюється активністю його дії на господарчу діяльність країни, а також можливістю стимулювати досягнення високих кінцевих результатів діяльності всіх ланок економіки. За допомогою кредиту відбуваються:

9 стр., 4413 слов

Стан та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні

... стан, проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні З кожним роком кількість кредитних спілок поступово зростає, що ... передбачають триваліший термін кредитування та більші суми кредиту, займають загалом 24%, кредити на придбання, ремонт та ... основі цих відносин лежить наймобільніший ресурс – гроші. Після проголошення незалежності України почався процес відродження кредитних спілок як ...

  • розподіл та перерозподіл сукупного суспільного продукту та національного доходу;
  • мобілізація грошових коштів, які постійно вивільнюються в процесі кругообігу основних та оборотних фондів, задоволення потреб народного господарства в коштах в формі банківської позички, які повинні бути повернені в термін, що визначений планом виробництва та реалізації продукції;
  • економія за допомогою кредитних операцій з готівковими коштами, контроль за господарчою та фінансовою діяльністю підприємств.

В межах перерозподільчої функції в період переходу до ринкової економіки кредит також відіграє важливу роль в структурній перебудові народного господарства та переорієнтації виробництва для потреб суспільства: збільшення обсягів випуску товарів народного споживання та обсягу послуг, які надаються населенню. Світова практика свідчить, що радикальні зміни можуть відбутися, якщо прискореними темпами будуть рости та розвиватися середні й малі підприємства, переважно на основі приватної власності. Тому надання кредиту в становленні таких підприємств допоможе швидко збалансувати ринок, зменшити рівень інфляції.

Мобільність кредиту, за допомогою якого швидко перерозподіляється загальний ресурс — гроші, дає можливість в короткі терміни здійснити переорієнтацію виробництва та оздоровити економіку.

Один з найважливіших моментів розвитку кредитних відносин в Україні — визначення оптимальних умов і методів кредитування, на основі яких будуються і розвиваються відносини між банком і позичальником. Це дає змогу організувати економічні відносини суб’єктів кредитування як рівноправних партнерів, що мають спільні економічні інтереси в досягненні максимального ефекту в процесі здійснюваних операцій, а це, в свою чергу, дає сильний стимулюючий ефект для всієї економіки.

З урахуванням закономірностей і тенденцій у кредитній справі, її стратегічних цілей визначальне місце відводиться вибору шляхів удосконалення методичних та організаційно-практичних основ банківського кредитування. Серед них можна назвати такі:

  • Пріоритетне кредитування підприємств, які забезпечують виконання міжнаціональних, національних та регіональних програм.
  • Індивідуальний підхід банку до кожного конкретного суб’єкта кредитних відносин.
  • Особлива ретельність при визначенні всіх умов, які фіксуються в кредитній угоді.
  • Застосування систематичного аналізу виробничо-фінансової діяльності позичальників, який би виступив не лише формою контролю, а й сприяв би вдосконаленню методів кредитування.
  • Використання перспективних форм організації кредитних відносин банку з клієнтами.

Формування нового механізму господарювання висуває на передній план принципово нові підходи при встановленні процентних ставок за користування позикою: строки і ефективність кредитування, ступінь ризику вкладених коштів, форма участі банку в розвитку господарства.

Ще одна важлива умова, пов’язана з економічною суттю комерційних банків, що виражається такою функцією, як посередництво в кредиті, — видача позик банків у межах наявних у нього кредитних ресурсів. У нашій країні до недавнього часу ця фундаментальна умова кредитування ігнорувалася. Формування і розподіл кредитних ресурсів здійснювалося не кожним банком зокрема, а в рамках єдиного позичкового фонду всієї країни центральним банком.

11 стр., 5184 слов

Банківський кредит

... і є кредит, який став невід'ємним атрибутом товарного виробництва. В умовах ринкової економіки кредит набуває загального характеру(табл. 1). Необхідність кредиту тісно пов'язана ... кредиту У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит. Кредитування господарських суб'єктів і громадян є однією з найважливіших функцій банків як спеціалізованих кредитних установ. Банківський кредит ...

Зрозуміло, що в умовах ринку така система виявилася цілком неспроможною. Становлення і розвиток незалежних комерційних банків зумовили нові підходи до ресурсного забезпечення активних операцій. На сьогоднішній день обсяг кредитних вкладень банку повністю залежить від обсягів сформованих ним ресурсів. Крім того, формування і становлення повноцінного грошового ринку в країні надає банкам додаткові можливості маневрування кредитними ресурсами шляхом купівлі їх один в одного.

У ринковій економіці роль кредиту проявляється в регуляції, тобто в оптимізації пропорцій суспільного відтворення. Кредитна форма перерозподілу ВВП та національного доходу є завершальною інстанцією. Вона охоплює, поряд з фінансовою також виробничу й невиробничу сфери, різні галузі виробництва й різні регіони. Отже, кредит певною мірою впливає на структурну перебудову економіки, на формування нових важливих пропорцій в економічній системі співвідношення між фондами відшкодовування, нагромадження і споживання. Сприяючи вирівнюванню норми прибутку в різних галузях, кредит впливає на галузеву структуру економіки, оскільки тимчасово вільні ресурси перерозподіляються в ті галузі, де забезпечується отримання високих прибутків.

В Україні позитивні функції кредиту реалізуються далеко не повністю. Цьому заважає недорозвиненість ринкових відносин. Зокрема тільки розпочався процес формування ринку позичкових капіталів, не завершено процес демонополізації та децентралізації економіки, робота комерційних банків з кредитними портфелями ще не відповідає ринковим принципам. Регулювальна роль кредиту ускладнюється також унаслідок економічної криз та інфляційних процесів. Високий рівень інфляції орієнтує комерційні структури на інвестиції в торгівлю, посередницьку діяльність та в такі проекти, що гарантують швидкий оборот капіталу і високу норму прибутку, тобто в галузі з високою ймовірністю втрати вкладених коштів. З одного боку, це погіршує якість кредитного портфеля банків, збільшуючи частку ризикованих кредитів з іншого — дає суб’єктам альтернативної економіки можливість легкої компенсації високих ставок процента за позичені кошти в разі успішного здійснення проекту

Дослідження кредитної діяльності комерційних банків України показує, що поряд із кредитуванням за сукупним об’єктом використовуються разові кредити. Із загального обсягу кредитів, що надані банками в сферу матеріального виробництва станом на 01.12.10р., 80,6% припадає на матеріальні запаси й виробничі витрати, 15,3% — на накопичення товарно-матеріальних цінностей і запасів в торгівлі. Кредити, надані для здійснення розрахунків, становлять — 40,8 від загальної суми кредитів, строк погашення яких не настав. У цілому в теперішній час налічується близько тридцяти напрямків використання позичок комерційних банків суб’єктами господарювання.

Аналіз структури кредитних вкладень за галузями народного господарства показує, що найбільші залишки заборгованості за короткостроковими кредитами мають підприємства промисловості — 23,7% від загального обсягу кредитів у 2003 році. 12% припадає на торгівлю і громадське харчування. кредит комерційний банк вкладення

53 стр., 26469 слов

Облік і аудит кредитів банку

... За браком власних оборотних коштів підприємства залучають банківські кредити, кошти інших кредиторів та комерційний (товарний) кредит. Кредит дає змогу доцільніше організувати оборот коштів підприємств, не ... незавершеного виробництва, готової продукції. На другому етапі визначається необхідний розмір залучення кредитів банку на покриття збільшення потреби в оборотних коштах. Для цього можна ...

Нині зростає роль кредиту в сфері міжнародних економічних відносин. Ті істотні зміни, що відбуваються в нашій країні внаслідок демонтажу адміністративно-командної системи і переходу до ринкової економіки, практично неможливі без кредитної допомоги світового співтовариства. Загальний обсяг кредитних вкладень банківської системи в економіку України на кінець 2010р. становив 18,3 млрд. грн.

Безумовно, весь обсяг кредитних операцій не можна віднести до інвестиційної діяльності комерційних банків, але довгострокове кредитування й кредитування поточної діяльності суб’єктів господарювання в частині придбання основних фондів цілком логічно віднести до реальних інвестицій останніх в економіку України.

Питома вага довгострокових кредитів суб’єктам господарювання, які найбільш активно сприяють інвестиційній діяльності останніх, за 2009—2011 рр. у загальному обсязі практично не змінилася (близько 10—11%), а вкладення в іноземній валюті порівняно з національною грошовою одиницею навіть збільшилися з 23,0% у 2010 році до 28,8% у 2011 році.

Починаючи з 2003 року характерним є зростанням активності банківської системи й обсягів кредитних вкладень. Значно зростали залишки кредитної заборгованості, які на 01.03.10 становили 17,1 млрд. грн., а вже на 01.10.10 залишки заборгованості за кредитами банківської системи України в національній та іноземній валюті (без урахування міжбанківських позичок) становили 20.2 млрд. грн. На жовтень 2010 року заборгованість за кредитами в іноземній валюті становила 10,5 млрд. грн., або 52,1% від загальної суми залишків заборгованості за банківськими позичками, решта 9,7 млрд. грн., або 47,9% , —у національній валюті. Тенденція до зростання частки заборгованості за кредитами в іноземній валюті, що (в обчисленні у національній валюті) за 9 місяців — 2010 року зросла на 33,1%, пов’язана з процесом подальшої девальвації гривні, її нестабільністю й очікуванням падіння курсу, насамперед напередодні президентських виборів в Україні.

Для 2010, року характерним було зростанням кредитної активності НБУ. Збільшення кредитних вкладень НБУ відбувалося в основному за рахунок кредитів, наданих в іноземній валюті. Стратегія такого кредитування не тільки активізувала кредитний ринок, а й одночасно підтримувала його стійкість та сприяла стабільності національної грошової одиниці.

Особливе занепокоєння викликає використання наданих кредитів. Основна маса кредитів — це короткострокові кредити, які фінансують торговельно-посередницькі операції підприємств колективної форми власності та дають миттєвий прибуток. Так. частка короткострокових кредитів у 2003 році перевищувала 80% у загальному обсязі всіх кредитних вкладень. Зменшення обсягів кредитування підприємств державної форми власності, перш за все, пов’язане з цільовими факторами використання кредитних ресурсів. Названі підприємства сьогодні потребують насамперед довгострокових кредитів для оновлення виробничих потужностей і впровадження нових технологій. Але надання таких позик можливе лише в умовах стабільності кредитного ринку й за умови значно нижчого процента за кредитом.

11 стр., 5132 слов

Кредити в Україні

... з 1996р. споживчий кредит почав поступово відновлюватись і набувати розвитку. В Україні після затвердження у вересні 1993 р. Указом ... банки почали відчувати фінансові труднощі через несвоєчасне повернення кредитів своїм клієнтами, на фінансовий стан яких негативно впливав ... законодавства про іпотеку. У 2000р. уперше почали надаватись кредити талановитій молоді. На період навчання у вищих закладах ...

2. Розвиток кредитування в Україні в 2011 році

Зростання залишків за кредитами наданими резидентам в III кварталі 2011 року, , прискорилось, що обумовлено вищими темпами зростання кредитів у національній валюті порівняно з попередніми кварталами. Але залишки за кредитами в іноземній валюті скоротились. У липні — вересні найвищими темпами зростали кредити строком до 1 року. Банки найактивніше кредитували підприємства сектору нефінансових корпорацій. Спостерігалася стала тенденція щодо нарощування обсягів нових кредитів переважно за рахунок обсягів угод, укладених з нефінансовими корпораціями.

У ІІІ кварталі 2011 року, кредити, надані резидентам продовжували зростати і на 01.10.2011 р. становили 801.6 млрд. грн. За липень — вересень вони збільшилися на 3.6% (у ІІ кварталі — на 2.9%, у І кварталі — на 2.6%).

У серпні — вересні їхня висхідна динаміка прискорилась (темпи приросту до попереднього місяця становили 1.5 та 1.5% відповідно).

Проте в річному обчисленні приріст кредитів резидентам уповільнився до 10.0% у вересні порівняно з 10.3% у серпні.

Рис. 1 Кредити надані резидентам

Залишки за кредитами у вересні збільшилися виключно через зростання кредитів у національній валюті (приріст за місяць — 3.2%, у річному обчисленні — 23.9%).

Водночас 5 місяць поспіль скорочувались кредити в іноземній валюті. Порівняно з серпнем залишки за ними зменшились на 0.8%, або на 2.8 млрд. грн. Тривало скорочення зазначених кредитів у річному обчисленні (на 1.3%).

Найвищі темпи приросту у вересні за термінами розміщення спостерігалися за короткостроковими кредитами — 4.0% (зокрема у національній валюті — 4.9%) та 23.2% у річному обчисленні. Темпи приросту за кредитами зі строком погашення від 1 до 5 років за місяць становили 1.4%, у річному обчисленні вони збільшилися на 13.9%. Скорочення за місяць кредитів строком більше 5 років у іноземній валюті (на 3.1%) вплинуло на зменшення у цілому довгострокових кредитів на 1.7%. Також річна зміна кредитів строком більше 5 років залишалася від’ємною — 2.6%.

Рис. 2 Кредити надані сектору нефінансових корпорацій, за видами валют

Надані сектору нефінансових корпорацій кредити, залишались найбільшою складовою у структурі кредитування резидентів (71.1%).

Висхідна динаміка залишків за такими кредитами спостерігалась упродовж III кварталу (приріст на 4.9% — до 570.1 млрд. грн.).

При цьому кредити в національній валюті збільшились на 7.8%, в іноземній — на 1.1%. Приріст залишків за кредитами нефінансовим корпораціям (на 2.0%) було забезпечено за рахунок зростання кредитів у поточну діяльність (на 2.7%) з одночасним скороченням інших кредитів у інвестиційну діяльність (на 1.2%) та кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (на 3.5%).

У розрізі строків погашення в річному обчисленні у вересні найвищі темпи приросту спостерігалися за кредитами більше 5 років — 17.6%. Темпи приросту за кредитами зі строком погашення до 1 року становили 17.0%, строком від 1 року до 5 років — 16.3%.

Рис. 3 Нові кредити за секторами

У вересні за видами економічної діяльності прискорилося зростання залишків за кредитами, наданими корпораціям, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг до 4.1% (1.4% у серпні) та наданням комунальних та індивідуальних послуг діяльністю у сфері культури та спорту 3.5% (0.6% у серпні).

31 стр., 15016 слов

Облік кредитів банку

... визначити сутність поняття «банківський кредит», виділити класифікацію банківських кредитів; проаналізувати процес банківського кредитування; виділити характеристику рахунків бухгалтерського обліку кредитів банку; визначити та виділити ... коштів не дозволяється, за винятком випадків, передбачених положенням "Про кредитування"; кредити для розрахунків із громадянами за укладеними з ними договорами за ...

Поліпшилися показники кредитування окремих видів промислових підприємств. Після скорочення в серпні залишки кредитів, наданих корпораціям переробної та добувної промисловості, у вересні збільшилися відповідно на 0.4 та0.6%. Водночас кредити, надані будівельним корпораціям, зменшилися за місяць на 0.6%.

Кредити сектору домашніх господарств, порівняно з серпнем зменшилися на 0.7% — до 207.4 млрд. грн. виключно через скорочення їхньої частки в іноземній валюті на 3.2% — до 126.7 млрд. грн., що певною мірою пов’язано з очікуваннями банків заборони кредитування позичальників сектору домашніх господарств у іноземній валюті.

Зменшення кредитів домашнім господарствам прискорилося у річному обчисленні з -4.6% у серпні до -5.2% у вересні. При цьому третій місяць поспіль спостерігалося скорочення кредитів у іноземній валюті (у вересні — на 18.2%).

Як і в усі попередні місяці за строками користування у вересні найбільшу частку становили кредити з терміном погашення понад 5 років — 63.5%, проте порівняно з серпнем вона скоротилася на 0.9 процентного пункту. Водночас питома вага короткострокових кредитів зросла за місяць на 0.5 процентного пункту — до 16.5%, кредитів строком від 1 року до 5 років — на 0.4 процентного пункту -до 20.1%

Рис. 4 Кредити, надані сектору домашніх господарств, за строками погашення

Кредити, надані сектору загального державного управління, збільшилися у вересні на 0.2% після їхнього скорочення в серпні на 1.1%. Суттєве уповільнення темпів приросту залишків за зазначеними кредитами в річному обчисленні (до 6.4% у вересні порівняно з 30.1% у серпні) було пов’язане з високою базою порівняння. Приріст кредитів, наданих іншим фінансовим корпораціям, за вересень (11.8%) вплинув на прискорення темпів їхнього приросту в річному обчисленні до 14.0% порівняно з 6.2% у серпні. У вересні активізувалася кредитна підтримка банками резидентів, підтвердженням чого було зростання обсягів нових кредитів на 4.3%, або на 5.1 млрд. грн. до 123.0 млрд. грн. (у серпні — на 3.5%).

Основне збільшення відбулося за договорами з нефінансовими корпораціями (на 3.1 млрд.грн.).

Обсяги кредитів за 12-місячними кумулятивними даними зросли до 1 291.2 млрд. грн.

Висновок

Найповніше кредит виконуватиме свою роль, коли одночасно поліпшуватиметься виконання його функцій всіма установами кредитної системи України. Отже виходячи з усього цього можна сказати, що кредит відіграє значну роль у формуванні ринкової економіки України.

По-перше він сприяє розвитку дрібних приватних підприємств, тим самим здійснює значний вплив на розвиток ринкової структури на конкурентних засадах.

По-друге кредит спрямовується майже в усі галузі нашої економіки, а тому грає стимулюючу роль в їх розвитку.

По-третє кредит через систему грошово-кредитної політики впливає на стабілізацію та ефективне функціонування кредитного та грошового ринків, а отже допомагає подолати кризові явища в економіці України.

Аналіз стану кредитного ринку України в 2011 році дає змогу визначити позитивні тенденції в його розвитку та функціонуванні як наслідок певних успіхів грошово-кредитної політики Національної о банку України Кредитний ринок має відігравати роль стимулятора національної економіки, але той факт, що вперше за три останні роки в 2011 році обсяг кредитів, наданих комерційними банками суб’єктам господарювання був меншим від обсягів депозитів, висвітлює дві його основні проблеми: по-перше, високий ступінь ризиковості кредитних операцій у реальному секторі економіки; по-друге, можливість та ризик знецінення гривні, що стимулює комерційні банки використовувати свої активи в короткострокових операціях на міжбанківському ринку.

20 стр., 9562 слов

Грошово-кредитна політика держави та її інструменти

... світової фінансової кризи та посткризовий період; - запропонувати першочергові заходи щодо удосконалення грошово-кредитної політики України. Інформаційну основу курсової роботи, окрім наукових праць вітчизняних авторів,складають також нормативні ...

Сьогодні грошово-кредитну політику НБУ має бути спрямовано не тільки на стабілізацію та ефективність функціонування кредитного ринку, а й на створення механізму впливу кредитного ринку на окремі галузі виробничої сфери, підприємства, що при додатковому фінансуванні можуть бути конкурентоспроможними на національному та міжнародному ринках.

Список використаної літератури

1. Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник для студ. вузів. -Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -278 с.

2. Чухно А.А. Природа сучасних грошей кредиту та грошово-кредитної політики // Фінанси України: Науково-теорет. та інформ.-практ. журн. М-ва фін. України. К.: Міністерство фінансів України (Україна).

— 2007. — № 1.

3. Грошово-кредитна політика в Україні/ Володимир Стельмах, Анатолій Епіфанов, Наталія Гребеник, Володимир Міщенко, Ред. В. І. Міщенко. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Знання , 2003. — 421

4. Бюлетень Національного банку України №11/2011 (224)

5. Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник., 2008