Суть і функції кредиту

Реферат
Содержание скрыть

Суть і функції кредиту

Зміст

1. Необхідність кредиту і передумови формування кредитних відносин, суть кредиту

2. Основні функції кредиту

3. Принципи організації кредитних відносин

4. Форми і види кредиту

5. Процент за кредит і фактори, що його визначають

6. Економічні межі кредиту

7. Основні теоретичні концепції кредиту

8. Роль кредиту в економіці

9. Розвиток кредитних відносин в Україні

1. Необхідність кредиту і передумови формування кредитних відносин, суть кредиту

Об’єктивна необхідність кредиту обумовлена існуючими в суспільстві економічними відносинами котрі визначають протиріччя при якому в одних суб’єктів ринку нагромаджуються вільні кошти, що ними тимчасово не використовуються, а в інших суб’єктів у різних секторах економіки відчувається потреба у додаткових ресурсах.

Економічними передумовами існування кредиту є:

засадах комерційного розрахунку.

індивідуального кругообігу

розбіжності

Виходячи із вище зазначеного можна зробити висновок, що необхідність кредиту зумовлена існуванням товарно-грошових відносин, а його передумовою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника.

Кредит — це система економічних відносин, що відображають перерозподіл вартості на засадах повернення і сплати процента.

Дані відносини виражають передачу у тимчасове користування матеріальних цінностей або грошових коштів. Тобто, кредит — це позичковий капітал у грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Економічні відносини між кредитором і позичальником виникають під час одержання кредиту, користування ним та його поверненням. Сторони, які беруть участь у цих економічних відносинах, називаються їхніми суб’єктами (кредитори і позичальники), а грошові чи товарні матеріальні цінності або виконані роботи та надані послуги, щодо яких укладається кредитний договір, є об’єктом кредиту.

Кредитори, Позичальники, Об’єкт кредиту

Характерною ознакою об’єкту кредиту є збереження позичальником одержаних в користування цінностей, тобто передача ним кредиторові рівноцінної вартості отриманих у позику ресурсів.

Кредитні відносини виникають між різними суб’єктами:

* найбільш поширеними є кредитні відносини між банками, з одного боку, і підприємствами — з іншого. Вони характеризуються залежно від того, хто із суб’єктів кредитної угоди в кожному окремому випадку є кредитором, а хто — одержувачем кредиту.

26 стр., 12831 слов

Споживчий кредит

... кредиту визначаються економічним устроєм суспільства. Наприклад, так як у докапіталістичних економічних умовах в основі кредитних відносин лежав лихварський капітал, то в капіталістичних умовах ці відносини ... собою форму споживчого кредиту, що надається населенню торговельними організаціями для придбання товарів тривалого користування з розстрочкою платежу; кредит, наданий будівельними компаніями ...

У сучасних умовах кредитні відносини набувають широкого розвитку між господарюючими суб’єктами, що, насамперед, пов’язано з розширенням комерційного кредиту і вексельних розрахунків,

банками і державою

банками та

підприємствами, організаціями, господарюючими суб’єктами

фізичними особами

держави, банки та окремі господарюючі суб’єкти

Основними характерними ознаками кредитних відносин є:

Ш Учасники кредитних відносин повинні бути економічно самостійними: бути власником певної маси вартості і вільно нею розпоряджатися; функціонувати на основі самодостатності; нести економічну відповідальність за своїми зобов’язаннями;

 • Ш Кредитні відносини є добровільними та рівноправними, а суб’єкти кредиту можуть почергово виступати як у ролі кредитора, так і в ролі позичальника;
 • Ш Кредитні відносини не змінюють власника цінностей, з приводу яких вони виникають (об’єкт кредиту залишається у власності кредитора);

— Ш Кредитні відносини є вартісними, оскільки виникають у зв’язку з рухом вартості. Проте вони є нееквівалентними, оскільки позичальник повертає власникові більшу масу вартості, ніж сам одержує від нього.

Основними джерелами кредиту є:

Ш Кошти, які накопичуються у фонді розвитку виробництва;

 • Ш Обігові кошти підприємства;
 • Ш Збереження населення;
 • Ш Грошові накопичення держави;
 • Ш Власні кошти кредитних установ;
 • Ш Залишки коштів на рахунках бюджетних організацій до їх використання.

2. Основні функції кредиту

Безпосереднім проявом суті кредиту є його функції.

Основними функціями кредиту є:

1. Перерозподільна;

2. Емісійна (антиципаційна);

3. Контрольна.

1. Перерозподільна функція

Перерозподіл на основі кредиту охоплює тимчасово вільні гроші і матеріальні ресурси, які уже були початково розподілені між їхніми власниками у процесі суспільного відтворення. Перерозподільна функція кредиту відображає виробничий продуктивний характер руху вартості, оскільки повернення отриманих у позику цінностей із приростом у вигляді проценту може бути результатом лише розширеного відтворення.

Крім того перерозподільна функція може відображати також переміщення грошового капіталу із одних сфер господарювання в інші, забезпечуючи отримання більш високого прибутку.

Рушійним мотивом перерозподілу є отримання додаткового доходу кожним із суб’єктів кредитних відносин: кредитор отримує його у вигляді відсотка, а позичальник — у вигляді прибутку на позичені кошти.

Дана функція дає можливість зосередити кошти у найбільш пріоритетних сферах економічної діяльності, здійснити переорієнтацію виробництва і стабілізувати економіку.

2. Емісійна (антиципаційна) п

Дана функція кредиту відображає специфіку організації сучасного грошового обігу та переважання у ньому безготівкової форми. Зберігаючи гроші на рахунку у банку клієнт вступає із ним у кредитні відносини, що створює умови для заміни обігу готівкових грошей кредитними операціями, які здійснюються у вигляді відповідних записів по банківських рахунках, тобто безготівкового грошового обігу.

14 стр., 6966 слов

Споживчий кредит і перспективи його розвитку

... інформації між позичальником і кредитором [16]. Таким чином, кредит - це економічні відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу ... що засновані на довірі та передбачають повернення наданої вартості у певний строк з сплатою ціни за ... емісійну та контрольну [13]. Перерозподільча функція кредиту полягає у перерозподілі за допомогою кредиту грошових капіталів між різними суб`єктами ...

Дана функція сприяє економії витрат грошового обігу, дає змогу прискорити обіг грошей, запроваджувати прогресивні системи розрахунків.

3. Контрольна функція

Дана функція дає змогу мінімізувати кредитний ризик, реалізувати цільовий характер кредиту, стимулює позичальника раціонально і ефективно використовувати запозичені кошти.

3. Принципи організації кредитних відносин

Принципи організації кредитних відносин утворюють вихідні, початкові засади взаємовідносин між кредитором і позичальником у процесі передачі вартості у тимчасове користування.

Основними принципами є:

1. Принцип повернення означає необхідність обов’язкового повернення позичальником одержаної у тимчасове користування вартості. Можливість даного принципу для кредитора пов’язана із тим, що він тільки тому надає позику що очікує на повернення переданих цінностей. Для позичальника значення даного принципу зумовлене необхідністю так організувати свою діяльність, щоб забезпечити вивільнення отриманої у тимчасове користування вартості та її повернення кредиторові. При цьому передана позичальнику вартість, здійснюючи кругообіг у його господарстві повертається до свого вихідного пункту — кредитора.

2. Строковість кредитування

При цьому строк користування позиченою вартістю залежить від тривалості кругообіг капіталу позичальника на формування якого береться кредит. Принцип строковості передбачає повернення позики не в будь-який зручний для позичальника час, а у строго визначений термін зафіксований угодою між сторонами.

3. Принцип платності

Дотримання даного принципу є вирішальним фактором економічної зацікавленості кредитора у передачі цінностей у тимчасове користування позичальнику.

Це пов’язано з тим, що кредитор передаючи кошти в тимчасове користування сам позбавляється можливості їх дохідного використання, а тому ці витрачені можливості мають бути компенсовані відповідною платою за кредит.

Для позичальника принцип платності є стимулом для найбільш ефективного використання отриманих у позику коштів так, як окрім власного прибутку потрібно ще й мати дохід для сплати процентів.

4. Принцип забезпеченості

 • наявність у позичальника певних товарно-матеріальних цінностей еквівалентних вартості позики на придбання яких вона і видається;
 • загальна можливість позичальника вернути кредит за рахунок надходження майбутніх доходів або реалізації рухомого чи нерухомого майна.

Даний принцип виражає необхідність захисту майнових інтересів кредитора при порушені позичальником взятих на себе зобов’язань. Розмір майнового забезпечення встановлюється на рівні, що перевищує розмір позики, на випадок зниження ринкової ціни застави.

5. Принцип цільового характеру

Для кредитора основними критеріями при визначенні цілей кредиту є належна дохідність та мінімальний рівень ризику за тими операціями на здійснення яких видається позика. кредит функція форма процент

Дотримання такого принципу забезпечується контролем кредитора за здійснюваними позичальником операціями.

8 стр., 3637 слов

Кредит у ринковій економіці

... кредит, як тимчасове користування позичальником цінностями кредитора; лише пізніше кредит стали ототожнювати з механізмом взаємодії з економічним середовищем, що відповідає сучасним уявленням про механізм реалізації кредитних ... рівні кредитні відносини підтримуються безперервно, як безперервний рух вартості в процесі задоволення потреб розширеного суспільного відтворення. Вивільнені ...

Такими чином, усі принципи кредиту тісно пов’язані між собою, оскільки випливають із сутності кредиту і в комплексі можуть забезпечити її реалізацію.

4. Форми і види кредиту

Форми кредиту — це зовнішні прояви кредитних відносин, що визначаються об’єктом, тобто матеріальною основою тих позичених цінностей, які передаються від кредитора до позичальника.

Основними формами кредиту є

1. Товарна форма

Практичне застосування товарної форми кредиту може передбачати такі способи як:

 • реалізація товарів і послуг з відстроченням платежу;
 • розміщення державних позик, що погашаються у товарній формі;
 • прокат речей;
 • оренда нерухомого майна;
 • лізинг обладнання.

2. Грошова форма кредиту

Дана форма є найбільш поширеною і використовується усіма суб’єктами кредитних відносин.

Це пов’язано із тим, що

1. Саме гроші є загальним еквівалентом при обміні товарних цінностей;

2. Гроші є найбільш ліквідним активом та універсальним засобом платежу при здійсненні будь-яких кредитних операцій.

Види кредиту, Залежно від суб’єктів кредитних відносин усі види кредиту поділяються на 5 наступних:

1. Банківський кредит — це форма організації кредитних відносин одним із учасників яких виступає банк. При цьому банк може бути як позичальником так і кредитором, відповідно залучаючи кошти на вклади та надаючи їх у позику.

Банківський кредит надається як правило тільки у грошові формі.

Особливістю банківського кредиту є продуктивне використання позичальником отриманих коштів з тим, щоб отримати прибуток та сплатити належні банку проценти.

За термінами користування

 • короткострокові (до 1 року);
 • довгострокові (більше 3 років).

За забезпеченням:

забезпечені заставою

гарантовані

іншим забезпеченням

 • незабезпечені

За методами надання:

 • у разовому порядку (видаються на підставі документів які позичальник подає банку для розгляду щоразу, коли в нього виникає потреба в позиці. Банки надають такі кредити клієнтам, поточні рахунки яких відкриті в іншому банку);

відповідно до відкритої кредитної лінії

гарантійні

За терміном повернення

 • строкові — кредити, які надані на визначений у договорі термін;

до запитання

пролонговані

прострочені

2. Комерційний кредит

Значення комерційного кредиту для економіки полягає у стимулюванні збуту, прискорення реалізації товарів та кругообігу капіталів підприємств.

Даний вид кредиту включає:, По-перше, комерційний кредит, По-друге, дебіторсько-кредиторську заборгованість

тимчасову фінансову допомогу

Перевагами використання комерційного кредиту є:

Ш оперативність надання коштів у товарній формі;

 • Ш технічна простота оформлення;
 • Ш активізація механізмів мобілізації вільних товарних ресурсів;
 • Ш широкі можливості маневрування обіговими коштами;
 • Ш взаємна фінансова підтримка;
 • Ш економія обігових коштів;
 • Ш розвиток позичкового ринку.

3. Державний кредит

Призначенням державного кредиту є мобілізація державою коштів для фінансування державних видатків, особливо коли державний бюджет дефіцитний, а також для регулювання економіки.

11 стр., 5044 слов

Банківський кредит — Гроші і кредит — и — Каталог ...

... кредитного плану досить жорстко контролював кредитні межі, тобто величину кредитних коштів. Встановлювалася планова сума кредиту (передбачена кредитним планом) для певних підприємств (організацій) і ... банки самостійно визначають порядок залучення та використання коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсоткових ставок і комісійних винагород. Вони відповідають за своїми ...

Зазвичай держава у кредитних відносинах є позичальником мобілізуючи кошти для покриття бюджетного дефіциту, що здійснюється шляхом випуску цінних паперів.

Метою державного кредиту — погашення дефіциту державного бюджету.

Основною формою

4. Споживчий кредит

При цьому позичальниками є фізичні особи, а кредиторами можуть бути або товарні підприємства які здійснюють продаж товару із відстроченням платежу або кредитні установи що надають позики на придбання товарів або на витрати споживчого характеру.

Споживчий кредит може видаватися як в товарній так і в грошовій формах.

Метою споживчого кредиту є:

Ш підвищення платоспроможного попиту населення;

 • Ш прискорення реалізації товарних запасів, сприяння створенню основних фондів, стимулювання розширення виробництва.

5. Міжнародний кредит

Суб’єктами міжнародного кредиту можуть бути держава, банки, міжнародні валютно-кредитні організації, а також окремі юридичні особи.

При цьому міжнародний кредит за участю держава та міжнародних валютно-кредитних організацій завжди має грошову форму, а у зовнішньо — економічній діяльності інших суб’єктів — як грошову так і товарну.

Метою даного кредиту

5. Процент за кредит і фактори, що його визначають, Процент за кредит

Процент є ціною кредиту, що виступає оплатою його споживчої вартості, як здатності задовольнити тимчасові потреби суб’єктів ринку.

Формування процентної ставки

 • рівня облікової ставки НБУ;
 • терміну надання позики;
 • особливостей забезпечення кредиту;
 • платоспроможності позичальника;
 • темпу інфляції;
 • перспектив зміни ринкової кон’юнктури.

Величина динаміки процента за кредит визначається нормою процента (процентною ставкою).

Норма позичкового процента

N — норма процента (плата за кредит); D — річний дохід на позичковий капітал; К — сума капіталу, наданого 6 в кредит.

Залежно від співвідношення норми процента темпами інфляції в країні розрізняють номінальну та реальну процентну ставку.

Номінальна відсоткова ставка

Реальна ставка відсотка — визначається порівнянням між собою товарних еквівалентів з урахуванням інфляційного впливу.

R — реальна відсоткова ставка,

N — номінальна відсоткова ставка,

P — річне зростання цін.

Процентні ставки бувають

Залежно від способу нарахування процентного доходу за наданим кредитом норма позичкового процента може розраховуватися за формулою простих або складних процентів:

Прості проценти

де I — сума процента за період в цілому; P — первісна вартість грошових засобів; n — кількість періодів, за якими відбувається кожна процентна виплата; і — процентна ставка у вигляді десяткового дробу.

30 стр., 14606 слов

Державний кредит та державний борг

... гаранта повернення кредиту, а розглядати державний кредит саме як систему кредитних відносин за участю держави. Державний кредит представляє ... рівних умов, рівень позичкового процента, тим дорожчим буде для підприємців банківський кредит. Дорожнеча позичкових коштів змушує ... кредиту виявляється в тому, що, вступаючи в кредитні відносини, держава впливає на стан грошового обігу, рівень процентних ставок ...

Майбутня вартість вкладу

первісної вартості

Складні проценти, Майбутня вартість вкладу

первісної вартості

Відсотковий платіж

1) помісячному режимі:

 • де — плата за користування коштами у помісячному режимі;
 • сума наданої позики;
 • термін користування грошима у місяцях; 12 — кількість місяців у році.

2) поденному режимі:

 • де — плата за користування коштами у поденному режимі;
 • сума наданої позики;
 • термін користування грошима у днях; 365 — кількість днів у році.

Реальна майбутня вартість

де — реальна майбутня вартість вкладу.

Середня норма прибутку є максимальною межею норми приросту. Мінімальна межа норми процента, повинна покривати витрати кредитора, пов’язані з цією операцією і приносити йому хоча б мінімальний дохід.

Залежно від співвідношення норми процента темпами інфляції в країні розрізняють номінальну та реальну процентну ставку.

Усі фактори, що визначають величину процента за кредит поділяються на:

 • макроекономічні;
 • мікроекономічні.

До макроекономічних належать

1. Співвідношення між попитом і пропозицією на кредити, що визначаються фазами економічного циклу та рівнем ділової активності в країні. Тобто, чим більший попит на кредит, тим вища процентна ставка, і навпаки.

2. Темпи інфляції в країні є фактором, що визначає необхідність підтримання реальних ставок процента на позитивному рівні з метою забезпечення належного рівня дохідності кредитних операцій. Прискорення темпів інфляції викликає підвищення процентної ставки, що слугує захистом від знецінення позичкового капіталу.

3. Ступінь державного регулювання процентних ставок — це фактор, що визначає вплив держави в особі центрального банку на формування вартості кредиту. Даний вплив може здійснюватися як економічними заходами через зміну облікової ставки так і адміністративними — через нормативне регулювання рівня процентної ставки.

4. Розмір бюджетного дефіциту є фактором що впливає на динаміку процентної ставки виходячи із попиту держави на позичені кошти.

Мікроекономічні фактори включають

1. Сума кредиту, що впливає на процентну ставку виходячи із ризику можливих втрат кредитора у наслідок неплатоспроможності позичальника, тобто відсоткова ставка з великих позик повинна бути нижчою, ніж по дрібним;

2. Строк кредиту, рівень процентної ставки знаходиться у прямій залежності від строку кредиту: чим довший термін, тим вища процентна ставка, оскільки підвищується ризик від неповернення кредиту та знецінення запозичених коштів у зв’язку з інфляцією;

3. Витрати кредитора які визначаються особливостями формування коштів для передачі у тимчасове користування (депозитний процент, затрати на оформлення і контроль за використанням позиками).

Чим вищою є ціна залучених і запозичених коштів, тим вищою буде процентна ставка;

4. Забезпечення кредиту яке можу передбачити заставу різних видів рухомого і нерухомого майна. Чим вище ліквідність майнових цінностей, що є забезпеченням кредиту, тим нижчою буде процентна ставка;

11 стр., 5184 слов

Банківський кредит

... Комерційні банки самостійно визначають порядок залучення та використання коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсоткових ставок і комісійних винагород. Вони відповідають за своїми зобов'язаннями ... кредитора щодо терміну, на який він може надати кредит; * характерною рисою кредиту є сплата процентів за користування ним. Формула руху позичкового капіталу в ринковій економіці ...

5. Цілі кредиту, що визначають ризикованість передачі вартості в тимчасове користування на певні виробничі або споживчі потреби;

6. Репутація і надійність позичальника є фактором, що впливає на проценту ставку виходячи із того наскільки стабільним є фінансовий стан позичальника, які перспективи його розвитку та репутація серед ділових партнерів;

7. Рівень дохідності для кредитора альтернативних можливостей вкладення коштів — це фактор, що визначає привабливість для власників грошових коштів тих чи інших напрямів їхнього розміщення.

6. Економічні межі кредиту

межами кредиту

Необхідність встановлення меж кредиту пов’язана із тим, що лише при оптимальному рівні кредитних вкладень вплив кредиту на економіку буде позитивним. Це визначає потребу встановлення кількісних та якісних меж кредиту виходячи із його суті.

Кількісні межі кредиту визначають масштаби проведення кредитних операцій для економіки загалом і для окремих суб’єктів ринку.

Для економіки загалом кількісні межі кредиту визначаються

 • величиною і темпами зростання ВВП;
 • спрямованістю грошово-кредитного регулювання;
 • фінансовою політикою держави;
 • рівнем розвитку банківської системи країни;

На рівні суб’єктів ринку межі кредиту зумовлюються

 • зміною потреб підприємств у формуванні основного і оборотного капіталу;
 • коливанням величини споживчого попиту на товари і послуги;
 • динамікою процентної ставки за кредитами;
 • співвідношення між нагромадженням і споживанням;
 • наявністю ефективних проектів на реалізацію яких позичаються кошти.

Кількісні межі

Якісні межі

 • передача вартості при збереженні нею свого власника;
 • обов’язкове повернення переданої у тимчасове користування вартості.

У фінансових відносинах, що засновуються на розподіл ВВП рух коштів має безповоротний характер, а їхній власник змінюється, тоді як кредитні відносини передбачають перерозподіл ВВП, а вартість передається на поворотній і платній основі.

Грошові відносини охоплюють усі економічні процеси, а їх суб’єктами є всі економічні агенти, тоді як суб’єктами кредитних відносин — лише кредитори і позичальники.

7. Основні теоретичні концепції кредиту

Основними теоріями кредиту є:

1. Натуралістична теорія, Основні положення натуралістичної теорії кредиту зводяться

1. Об’єктом кредиту є виключно натуральні не грошові цінності у речовій формі;

2. Кредит є лише технічним знаряддям за допомогою якого речові блага переходять з одних рук в інші;

3. Необхідність кредиту зумовлена тим, що власники цінностей самі не бажають використовувати їх як капітал;

4. Роль кредиту полягає в економії витрат обігу металевих грошей шляхом заміщення їх банківськими операціями;

5. Банки є лише посередником що за допомогою кредиту здійснюють передачу благ від одних осіб до інших;

6. Кредит сам по собі не створює нову вартість і капітал що формуються у матеріальному виробництві;

7. Норма позичкового процента залежить від норми прибутку в реальному виробництві.

Позитивним моментом, Недоліками натуралістичної теорії

2. Капіталотворча теорія, Основоположниками, Основними положеннями капіталотворчої теорії є

1. Кредит як і гроші є капіталом і багатством, а тому розширення меж кредиту означає нагромадження капіталу;

13 стр., 6037 слов

Гроші та кредит

... цілей використання розглядають гроші як гроші і гроші як капітал. На відміну від перших, гроші як капітал використовують з метою отримання додаткової вартості, вони стають носієм ...

2. Наявність невикористаних земель і робочих рук є наслідком недостатньої кількості грошей;

3. Достатність грошової маси в економіці досягається за допомогою випуску банками кредитних грошей відповідно до потреб господарства;

4. Кредит створює капітал, а отже багатство суспільства;

5. Кредит приносить прибуток, а тому він є виробничим капіталом;

6. Банки є творцями капіталу, оскільки вони створюють кредит, а отже і капітал.

Позитивними моментами

Недоліками теорії

8. Роль кредиту в економіці

основними факторами

1. Кредит виступає найбільш мобільним і гнучким джерелом коштів для забезпечення потреб підприємств, що сприяє організації безперебійного виробничого процесу та економічному зростанню.

2. Кредит дозволяє господарюючим суб’єктам здійснювати інвестиції в основний капітал ще до того як будуть нагромаджені у необхідних обсягах власні ресурси, що сприяє розміщенню і модернізації виробництва випуску нових видів продукції.

3. Кредит, що надається на споживчі потреби приватних осіб розширює платоспроможний попит на ринку, що стимулює як розвиток виробництва, так і підвищення життєвого рівня населення;

4. Кредит, що виступає основою залучення коштів державою дозволяє уникнути прямого емісійного покриття бюджетних витрат сприяючи підтриманню фінансової стабільності економіки та раціональному використанню державних коштів;

5. Кредит є важливим інструментом регулювання економіки, що виражається у проведенні центральним банком відповідної монетарної політики, спрямованої на розширення чи обмеження його кредитних операцій із комерційними банками.

9. Розвиток кредитних відносин в Україні

макроекономічними проблемами

1. Труднощі формування ринкових інститутів і структурної перебудови;

2. Високі ризики підприємницької діяльності;

3. Значні розміри бюджетного дефіциту і державного боргу;

4. Високий рівень інфляції.

Дія цих факторів на кредитні відносини визначає наступні основні проблеми їхньої організації:

1. Низький рівень кредитоспроможності більшості господарюючих суб’єктів;

2. Відсутність достатніх ліквідних активів, що можуть бути передані у заставу;

3. Відсутність гарантій захисту прав кредиторів;

4. Висока частка готівки у грошовій масі, що обмежує ресурсні можливості банків;

5. Високий рівень процентної ставки пов’язаний із ризиковістю господарських операцій.