Кредит у ринковій економіці

Реферат

Необхідність кредиту

Кредит виникає безпосередньо з потреб виробництва, вна­слідок розвитку процесів обміну товарами.

Конкретною економічною основою, на якій з’являються і розвиваються кредитні відносини, виступає кругооборот капі­талу Кругооборот капіталу безперервний, але при цьому не виключаються коливання, приливи і відпливи грошових кош­тів, коливання потреб у ресурсах і джерелах їх покриття.

На базі нерівномірності кругообороту й обороту капіталу виникають відносини, які усувають невідповідність між часом виробництва І часом обігу, вирішують відносне протиріччя між тимчасовим накопиченням коштів та необхідністю їх ви­користання в народному господарстві. Таким відношенням і є кредит, який став невід’ємним атрибутом товарного вироб­ництва.

В умовах ринкової економіки кредит набуває загального характеру. Необхідність кредиту тісно пов’язана з особливос­тями кругообороту індивідуальних капіталів. Ще більшою мі­рою кредит необхідний для становлення нових підприємств малого та середнього бізнесу, впровадження нової техніки та технологій.

Необхідність кредиту 1

Завдяки кредиту.

 • зменшується час на задоволення господарських та особистих потреб;
 • він виступає як опора сучасної економіки, невід’ємний елемент економічного розвитку;
 • кредитори мають можливість отримати додаткові грошові кошти при передачі певної суми вільних ресурсів позичальнику.

Отже, необхідність кредиту викликана існуванням товар­но-грошових відносин. Його передумовою є наявність вільних коштів у суб’єктів економічних відносин та наявність поточ­них або майбутніх доходів у позичальників. Конкретні причи­ни, що зумовлюють необхідність кредиту, — коливання потреби в обігових коштах суб’єктів ринку, а також виник­нення потреби у створенні та відтворенні основного капіталу.

2. Суть кредиту

Кредит — це економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу перерозподілу вартості на засадах поверненості, строковості і платності.

Рушійним мотивом такого перерозподілу є отримання до­даткового доходу кожним із суб’єктів кредитних відносин.

 суть кредиту 1

11 стр., 5184 слов

Банківський кредит

... необхідність кредиту, коливання потреби в обігових коштах суб'єктів ринку, а також виникнення потреби у створенні та відтворенні основного капіталу. банківський кредит капітал погашення Банківський кредит - основна форма кредиту Кредит ... вартості на засадах поверненості в інтересах реалізації суспільних потреб. Характерні ознаки кредиту в ринковій економіці: * позичальниками, як правило, виступають ...

Надання кредиту не є самоціллю, а закономірно поєднано з його поверненням. Поверненість кредиту — це його осно­ва.

 суть кредиту 2

Суть кредиту полягає в тому, що це рух вартості на заса­дах поверненості в інтересах реалізації суспільних потреб.

Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями

 суть кредиту 3

Характерні ознаки кредиту в ринковій економіці:

 • позичальниками, як правило, виступають суб’єкти господарю­вання, а кредиторами — банківські установи;
 • гроші, надані в позику, використовуються позичальником як капі­тал (на виробничі потреби);
 • джерелом позикового процента є прибуток на позичені кошти;
 • кредит використовується як механізм перерозподілу капіталів у суспільному виробництві та для вирівнювання норми прибутку.

Суб’єкти та об’єкти кредиту суб’єкти:

 • кредитор — сторона, що передає вартість у грошовій формі чи натуральній формі іншому суб’єкту ринку на засадах поверненості, строковості і платності;
 • позичальник — сторона, що одержує позику.

Об’єктом кредитних відносин в умовах ринкової економіки переважно виступають гроші, як загальний ресурс, за який можна придбати всі інші види ресурсів.

 суть кредиту 4

3. Теорії кредиту

Натуралістична теорія

Засновники натуралістичної теорії кредиту стали англійські економісти А. Сміт (1723-1790 рр.) і Д. Рікардо (1772-1823 рр.).

Основні постулати натуралістичної теорії кредиту:

 • об’єктом кредиту є натуральні, тобто не грошові, матеріальні цін­ності;
 • кредит — це рух натуральних благ і тому ці блага є лише спосо­бом перерозподілу існуючих у даному суспільстві цінностей;
 • позиковий капітал ототожнюється з реальним капіталом;
 • кредит виконує пасивну роль, а банки — це скромні посередники.

Представники натуралістичної теорії трактували кредит як засіб перерозподілу матеріальних цінностей у натуральній формі, не визнаючи ролі банків у створенні кредиту, участі кредиту в сприянні розширеного капіталістичного відтворення і, разом з тим, загостренні протиріч відтворення.

Одночасно представники натуралістичної теорії обгрунту­вали ряд суттєвих положень щодо кредиту, а саме:

 • кредит не створює реального капіталу;
 • кредит залежить від виробництва (не перебільшуючи його ролі);
 • кредит залежить від позикового відсотка, від коливань і динаміки прибутку.

Капіталотворча теорія

Основні концепції цієї теорії були сформульовані англійсь­ким економістом Дж. Ло (1671-1729 рр.).

Згідно з його поглядами, кредит займає становище, що не­залежне від процесу відтворення і йому належить вирішальна роль у розвитку економіки.

6 стр., 2686 слов

Форми та види кредиту

... руху вартості і виділення двох його форм достатньо для характеристики кредиту як процесу. Як правило, у грошовій формі надають свої позички банки, міжнародні ... кредитування, зокрема на розроблення її нормативно-інструктивного забезпечення.[2:188] Для науково обґрунтованого вирішення цього питання потрібно насамперед виробити єдиний методологічний підхід до визначення критеріїв класифікації кредиту. ...

Кредит може створювати багатство і капітал, а банки є творцями капіталу, а не простими посередниками. Проте ідеї Дж. Ло не витримали випробування практикою (див. історичну довідку в кінці розділу).

У міру розвитку кредитної системи капіталу ідеї Дж. Ло в XX столітті розвинули західні економісти Й. Шумпетер, А. Ган, які вважали, що кредит може бути безмежним, а тому безмежні капітал і депозити, які він створює. На їх думку, інфляційний кредит є рушійною силою відтворення та еконо­мічного зростання.

Помилковість поглядів цих учених полягала у виправданні кредитної експансії та інфляції. Криза 1929-1933 років розвін­чала капіталотворчу теорію кредиту. Проте «раціональні зер­на» теорії були використані Дж. Кейнсом і його послідов­никами. Зокрема, були обгрунтовані принципи кредитного ре­гулювання економіки через зниження норми позикового від­сотка і відповідне розширення інвестицій, що призводить у кінцевому підсумку до збільшення виробничого і споживчого попиту, а відтак — до зменшення безробіття.

Послідовниками Кейнса виступали представники неокейн-сіанської школи грошово-кредитного регулювання (П. Семюел-сон, Л. Лернет, Дж. Гелбрейт).

В основу їх поглядів покладено ідею Кейнса про необхідність активного втручання держави в господарські процеси, у тому числі і за допомогою кредиту.

Капіталотворча теорія отримує дальший розвиток у теорії монетаризму (М. Фрідмен, А. Берне, О. Файт), згідно з якою основними інструментами регулювання економіки є зміни грошової маси і процентних ставок, що дає змогу застосову­вати кредитну рестрикцію чи експансію.

4. Форми та види кредиту

 форми та види кредиту 1

У товарній формі кредиту виникають кредитні відноси­ни між продавцями і покупцями, коли останні одержують то­вари чи послуги з відтермінуванням платежу — комерційний кредит, продаж товарів і надання послуг населенню в кредит тощо.

У грошовій формі здійснюється рух переважної частини позикового фонду країни, тому й переважна більшість позик надається і погашається грошима.

За суб’єктами кредитних відносин виділяють такі види кредиту:

 форми та види кредиту 2

Існує кілька різних класифікацій банківських кредитів.

 форми та види кредиту 3

Провідним видом кредиту в ринковій економіці є банківський кредит. Система банківського кредитування базується на використанні ряду базових принципів кредитування.

Принципи кредитування — це визначальні правила по­ведінки банку і позичальника в процесі здійснення кредитних операцій.

Основні принципи банківського кредитування:

 • цільовий характер кредитування передбачає вкладення запо­зичених коштів у конкретні господарські процеси;
 • поверненість кредиту передбачає надання позики у тимчасове користування і повне повернення позичальником вартості основ­ного боргу;
 • строковість кредиту вимагає повернення позики в строки, пе­редбачені кредитною угодою;
 • платність кредиту полягає в тому, що за користування позикою клієнт сплачує банку додаткову суму у вигляді процентів,
 • забезпеченість кредиту полягає у відповідності між вартістю майна, що є заставою позики, і заборгованістю за позикою.

5. Процент за кредит

Процент за кредит або позиковий процент (від латин­ського «рго сепігит» — на сотню) — це плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування позичени­ми коштами.

13 стр., 6037 слов

Гроші та кредит

... використовують з метою отримання додаткової вартості, вони стають носієм капіталу. Важливим є питання вартості грошей. Неповноцінні гроші набувають ... 2. Чинники, що визначають цінність грошей. 3. Місце і роль грошей в економіці. 4. Доцільність здійснення грошово-кредитної ... грошово-кредитна політика має одну мету — стабільність зміни грошової маси. 2. Грошовий обіг і грошові потоки Грошовий обіг — ...

В умовах ринкової економіки суть процента розглядається як ціна капіталу, взятого в кредит. Джерелом сплати позико­вого процента є прибуток, що його отримує позичальник.

Показником, що кількісно характеризує плату за кредит, є норма процента або процентна ставка.

Середньорічна сума капіталу, наданого в позику

 процент за кредит 1

Проблема збереження позикового капіталу стає особливо актуальною в період інфляції, оскільки на момент повернення кредиту його реальна вартість значно нижча від тої, що була на момент надання.

 процент за кредит 2

6.Функції та роль кредиту

Функція — це специфічний прояв суті кредиту, що ві­дображає лише окремі її ознаки, які відрізняють кредит від інших, економічних категорій.

 функції та роль кредиту 1

Роль кредиту не залишається незмінною. Із зміною еконо­мічних умов у країні відбуваються зміни ролі кредиту та сфе­ри його застосування. Так, в умовах функціонування повноцінних грошей роль кредиту була незначною, бо зміна маси грошей незначною мірою залежала від застосування кредиту. Зменшення маси повноцінних грошей в обігу здійс­нювалося шляхом перетворення їх у скарб (без участі креди­ту), і навпаки.

При функціонуванні неповноцінних грошей збільшення або зменшення їх маси відбувається завдяки кредитним операці­ям. Тому роль кредиту зростає.

Ще більш важливою є роль кредиту в умовах інфляції, бо регулювання грошової маси в обігу за допомогою кредиту має велике значення для підтримання стабільності купівельної спроможності грошової одиниці.

 функції та роль кредиту 2

У період, що передував переходу до ринкової економіки в Україні, роль кредиту була обмежена. Обмежене застосування мав комерційний кредит, не використовувався кредит як джерело капіталовкладень, не видавався іпотечний кредит існувала жорстка централізація управління банківським кредитом усі кошти виділялися з центру для різних позичальни­ків на різні цілі і в межах визначених сум (ліміт кредитування).

Однорівнева банківська система також не сприяла розвитку кредитних відносин

У перехідній економіці роль кредиту зростає, розширюєть­ся сфера кредитних відносин, розвиваються методи кредиту­вання та управління кредитом, а саме:

 • відбувається перехід до централізації управління кредитними операціями комерційних банків,
 • розширюються права і можливості комерційних банків та їх кліє­нтів на основі договірних відносин,
 • розширюється сфера застосування кредиту,
 • вдосконалюються методи кредитування,

— поява акціонерних товариств, випуск акцій, залучення урядом коштів до бюджету за допомогою цінних паперів сприяє розши­ренню кредитних операцій з цінними паперами (участь кредиту в операціях з емісії цінних паперів, у кредитуванні під заставу цін­них паперів),

11 стр., 5044 слов

Банківський кредит — Гроші і кредит — и — Каталог ...

... перебудови вітчизняної економіки важливе значення має запровадження механізму передачі в управління банкам на тривалий період контрольних пакетів акцій підприємств, яким вони ... раціональності і ефективності, комплексності, розвиткові); 2) особливі принципи кредитування, поза якими кредит втрачає свій специфічний економічний зміст (поверненості, забезпеченості, строковості, платності, цільової ...

 • починає використовуватися комерційний та іпотечний кредити,
 • підвищується роль кредиту як джерела інвестицій.

Отже, створюються умови для подальшого вдосконалення управління кредитом і розширення сфери його застосування.

Література:

Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник/ За ред. Б. Л. Луціва.-2-ге видання, перер.-Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-225с.