Аудит розрахунків з дебіторами і кредиторами

Реферат

Зміст

Введення

1. Поняття, цілі і задачі аудиторської діяльності

1.1 Виникнення аудиту

1.2 Сутність і зміст аудиту

1.3 Правове регулювання аудиторської діяльності

2. Аудит розрахунків з розрахунків з дебіторами та кредиторами">дебіторами і кредиторами

2.1 Коротка характеристикапідприємства ТОВ «МЕГА»

2.2 Нормативно-правові акти та завдання проведення перевіркирозрахунків з дебіторами та кредиторами

2.3 Перевірка розрахунків з дебіторами та кредиторами

Висновок

Список літератури

Додаток А

Додаток Б

Введення

Перехід України до ринковихвідносинам виявив необхідність створення нових економічних інститутів,регулюють взаємовідносини різних суб’єктів підприємницькоїдіяльності, і серед них одне з провідних місць має належати інститутуаудиторства. У Росії за останні роки проведена певна робота постановленню інституту аудиторства. Прийнято Указ Президента про аудиторськудіяльності в РФ, яким затверджені Тимчасові правила аудиторськоїдіяльності в Російській Федерації. Після прийняття Указу Урядом РФ бувзатверджено ряд нормативних документів з регулювання аудиторської діяльностів Російській Федерації, визначено порядок проведення атестації на правоздійснення аудиторської діяльності та порядок видачі ліцензій наздійснення аудиторської діяльності, визначені суб’єкти, які повинніпіддаватися обов’язковому аудиту.

Прийняття Федерального закону»Про аудиторську діяльність» (№ 119-ФЗ від 7 серпня 2001 р) підтверджуєостаточне становлення системи російського аудиту та відкриває перспективийого подальшого розвитку.

Актуальність теми курсовоїроботи. Головна мета аудиту — забезпечити контроль за достовірністю інформації,відображеної в бухгалтерській (фінансової) та податкової звітності. Дані повикористанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій іінвестицій у юридичних об’єктів можуть бути об’єктивно підтвердженінезалежним аудитом.

Мета курсової роботи -дослідження аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами.

У відповідності з метою курсовоїроботи, вирішувалися наступні завдання:

18 стр., 8822 слов

Аудит дебиторско- кредиторской задолженности

... подтверждения и проверки отчетности перед собственниками. С появлением акционерных обществ развитие аудита было обусловлено общностью интересов собственников и банков (аудиторское подтверждение финансового ... во многом определяет использование специфических приемов, составляющих метод аудиторской деятельности. Метод аудита - это совокупность приемов, с помощью которых оценивается состояние изучаемых ...

1. Розкрити сутність аудиту і системунормативного регулювання аудиторської діяльності.

2. Показати основні етапи перевіркирозрахунків з дебіторами та кредиторами.

Нормативною базою курсовоїроботи були — Цивільний кодекс Російської Федерації, Федеральний закон»Про аудиторську діяльність» № 119-ФЗ від 7 серпня 2001 р. (в ред. ФЗвід 14 грудня 2001 р. № 164-ФЗ, Федеральний закон «Про ліцензуванняокремих видів діяльності «від 8 серпня 2001 р. № 128 — ФЗ,Постанова Уряду Російської Федерації від 6 лютого 2002 р. № 80″Про питання державного регулювання аудиторської діяльності вРосійської Федерації «і т.д.

Теоретичними основами длянаписання курсової роботи послужили роботи Ю.Ю. Кочінева, В.І. Подільського іінших.

1. Поняття, цілі і задачі аудиторської діяльності 1.1 Виникнення аудиту

Аудит на рубежі століть має вжедосить велику історію. Перші незалежні аудитори з’явилися ще в XIX в. вакціонерних компаніях Європи. Слово «аудит» у різних перекладахозначає «він чує» або «слухає».

Виникнення аудиту безпосередньобуло пов’язано з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займавсякеруванням підприємством (адміністрація, менеджери), і тих, хто вкладавгроші в його діяльність (власники, акціонери, інвестори).

Останні немогли і не хотіли покладатися на ту фінансову інформацію, якуподавали керівники і підлеглі їм бухгалтери підприємства. Доситьчасті банкрутства підприємств, обман з боку адміністрації істотнопідвищували ризик фінансових вкладень.

Акціонери хотіли бути впевнені втому, що їх не обманюють, що звітність, представлена ​​адміністрацією,повністю відбиває реальний фінансовий стан підприємства. Дляперевірки правильності фінансової інформації і підтвердження фінансовоїзвітності запрошувались люди, яким, на думку акціонерів, можна булодовіряти. Головними вимогами, пропонованими до аудитора, були йогобеззаперечна чесність і незалежність. Знання бухгалтерського обліку не малоспочатку основного значення, однак з ускладненням процедур обліку та збільшеннямобсягу перевіреній інформації необхідною умовою стала і хорошапрофесійна підготовка аудитора.

Історичною батьківщиною аудита вважаєтьсяАнглія, де з 1844 р. вийшла серія законів про компанії, відповідно до якихправління акціонерних компаній зобов’язанні запрошувати не рідше одного разу на рікспеціальну людину для перевірки бухгалтерських рахунків і звіту передакціонерами.

У Росії звання аудитора буловведено Петром I. Посада аудитора вміщувала в собідеякі обов’язки діловода, секретаря і прокурора. Аудиторів вРосії називали присяжними бухгалтерами. Однак, всі три спроби організаціїінституту аудиту в Росії (в 1889, 1912 і 1928 рр..) виявилися невдалими.

Світова економічна криза1929-1933 рр.. підсилив потребу в послугах бухгалтерів-аудиторів. В цей часрізко посилилися вимоги до якості аудиторської перевірки і їїобов’язковості, збільшилася ринкова потреба в такого роду послугах. Післязакінчення кризи практично всі країни почали вводити обов’язкові вимогидо обсягу інформації, що міститься в річних звітах компаній, і обов’язковостіпублікації цих звітів і висновків аудиторів у засобах масової інформації.Аудит став могутньою зброєю проти шахрайства.

14 стр., 6505 слов

Аудит кредитов и займов

... в ней будут рассмотрены дополнительные процедуры, которые необходимо выполнить аудитору, по сравнению с аудитом по российским стандартам, чтобы выразить мнение о достоверности отчетности. ... с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Для проведения аудита расчетов по кредитам и займам аудитору необходимо использовать информационнуюбазу. Первым документом, который попадает в ...

До кінця 40-х рр.. аудит восновному полягав у перевірці бухгалтерської документації, що підтверджуєзаписані грошові операції, і правильному угрупованню цих операцій уфінансових звітах. Це був так званий підтверджуючий аудит. Після 1949 р. незалежніаудитори стали більше уваги приділяти питанням внутрішнього контролю вкомпаніях, вважаючи, що при ефективній системі внутрішнього контролюімовірність помилок незначна і фінансові дані досить повні і точні. Аудиторськіфірми почали займатися більше консультаційною діяльністю, чимбезпосередньо аудиторськими перевірками. Такий аудит одержав назвусистемно-орієнтованого.

Третій етап розвитку аудиту -його орієнтація на можливий ризик при проведенні перевірок або приконсультуванні, попередження та уникнення ризику; аудит, при якому виходячиз умов бізнесу клієнта перевірка проводиться вибірково, в основному там, деризик помилки або шахрайства максимальний. Такий аудит одержав назвуризико-орієнтованого.

На початку 70-х рр.. почаласярозробка аудиторських стандартів. В Англії аудиторами іменуються будь-якіфахівці в галузі контролю за достовірністю фінансової звітності, у томучислі і працюють у державних органах. У Франції в області незалежногофінансового контролю діють дві професійні організації: бухгалтерів-експертів,які займаються безпосередньо веденням бухгалтерського обліку, складаннямзвітності та наданням консультаційних послуг у цій галузі, і комісарів (уповноважених)по рахунках, що забезпечують контроль за достовірністю фінансової звітності. ВСША перевірку достовірності фінансової звітності здійснює дипломованийгромадський бухгалтер.

У всіх розвинених країнах особам,бажають придбати професію бухгалтера-аудитора, мають бути довгі роки навчанняі практичної діяльності, а також численні іспити. ПредставникиПалати аудиторів, організації, що об’єднує всіх осіб цієї професії, регулярноперевіряють їхню роботу, і виключення з Палати аудиторів означає заборонаподальшої діяльності. Таким чином, аудиторська діяльність пов’язана звеликої фінансової відповідальністю, що обумовлює достатню жорсткістьпри отриманні статусу аудитора.

1.2 Сутність і зміст аудиту

Комітет Американськоїбухгалтерської асоціації по основним концепціям обліку (American AccountingAssociation — AAA — Commitee on Basic Auditing Concepts; створений в 1971 г) давтаке визначення аудиту: «Аудит — це системний процес отримання таоцінки об’єктивних даних про економічні діях та подіях,встановлює рівень їх відповідності певному критерію і представляєрезультати зацікавленим користувачам «. …