Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Курсова робота

Курсова робота

НА ТЕМУ: »

Спеціальність: Бухоблік, аналіз і аудит

Курськ, 2009 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ПРИНЦИПИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ОБЛІКУКредиторської та дебіторської заборгованості

1.1 Характеристика кредиторської тадебіторської заборгованості

1.2 Розрахунки

1.3 Рахунок 76. Розрахунки з різнимидебіторами і кредиторами

1.4 Облік розрахунків із засновниками

2 ОБЛІК кредиторської та дебіторськоїЗаборгованість на підприємствах ТОВ В«СИГНАЛВ»

ВИСНОВОК

Додаток 1 Оголошення навнесок готівкою

В ВЕДЕННЯ

Воснові фінансової діяльності будь-яких підприємств лежить постійний кругообіг грошовихкоштів, авансованих для виробництва і збуту продукції. У кожномугосподарському циклі ці кошти повинні поновлюватися, тобто з прибуткомповертатися підприємству.

Облікрозрахунків з дебіторами та кредиторами є важливим ланкою бухгалтерськогообліку, так як в процесі фінансово-господарської діяльності в організаційвиникають розрахункові відносини, які відображають взаємні зобов’язання, пов’язані зпродажем матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг другодному. Крім того, виникають розрахунки з бюджетом по податках, з позабюджетнимифондами, з органами соціального забезпечення і страхування, з іншими юридичнимита фізичними особами за розрахунками, що випливають з норм, встановленихзаконодавством або умовами договору за взаємними послуг.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами — тема насьогоднішній день дуже актуальна. Контроль та облік дебіторської та кредиторськоїзаборгованості є одним з головних завдань на підприємстві.

Проблемаобліку дебіторської та кредиторської заборгованості часто обговорюється різнимивченими та провідними фахівцями в області бухгалтерського обліку таоподаткування.

Завизначенням Кондракова Н. П. (5; с.393) під дебіторською заборгованістюрозуміють заборгованість інших організацій, працівників і фізичних осіб даноїорганізації. Кредиторської називають заборгованість даної організаціїіншим організаціям, працівникам і особам, які називаються кредиторами.

РжаніцинимВ.С. (13; с. 8) у своїй статті роз’яснює, як визнавати та оцінювати наявнуу організації кредиторську заборгованість, відображати її в звітності. Причому під кредиторськоїзаборгованістю беруться всі види зобов’язань організації перед будь-якимикредиторами.

5 стр., 2061 слов

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

... розрахунками, що випливають із норм, встановлених законодавством чи умовами договору з взаємним послуг. Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - тема нині дуже актуальна. Контроль обліку дебіторської та кредиторської заборгованості ... основним видам боргових зобов'язань належить дебіторська і кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість є сумою боргів, належних організації від ...

ШубінаТ.В. (16; с.37) в своїй статті пропонує цікаві рекомендації поорганізації документообігу.

ЗгідноЦивільного Кодексу РФ стаття 196 строк позовної давності по розрахунках міжюридичними особами встановлено в 3 роки.

ПоповаО.В. (12; с. 77) в своїй статті розглядає поняття строку позовної давності вГЗ, роз’яснює, як визначити початок перебігу строку і його закінчення, в якихвипадках термін переривається, а коли призупиняється.

Всучасних ринкових умовах правила диктують покупці і замовники, якимвигідно спочатку отримати товар або прийняти роботу, а тільки потім розплатитися.Тут інтереси продавця і покупця розходяться, тому продавцю хочеться взяти зпокупця гроші ще до того, як відвантажить товар.

Як вважаєВойко А.В. (8; с. 37): для постачальника поставка продукції з відстрочкою платежує досить ризикованою формою розрахунків. Ризик полягає в тому, що післявідвантаження продукції або надання послуг, продавцю доводиться чекати їх оплати. Звідсинеминуче виникає дебіторська заборгованість і починає обчислюватися позовнадавність. Для організації краще всього, якщо вона буде короткостроковою, оскількиабстрактні кошти швидше повернутися на підприємство і зможуть брати участь уінших важливих фінансових процесах.

Дебіторська та кредиторська заборгованість вельми істотновпливає на фінансове становище, використання грошових коштів в обороті,величину прибутку, фактично отриманої у звітному періоді. Можна матипотенційно гарні фінансові результати від продажу продукції, товарів,послуг, операційні і позареалізаційні доходи, але багато чого втратити приістотному зростанні дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість — неминуча стаття балансуорганізацій. Не завжди ці суми можна стягнути з боржників. Тоді вонивизнаються безнадійними до стягнення та списуються на збитки.

Втім,заборгованість, яку неможливо стягнути, можна списати і до закінчення термінупозовної давності. Однак конкретний перелік таких боргів законодавством невстановлено, тому при їх списанні можуть виникнути суперечки з податковимиорганами.

ВЛисті УМНС РФ від 27.10.2000 р. № 03-12/44931 сказано, що заборгованістьвизнається безнадійною, коли підприємство-боржник ліквідовано і виключено здержавного реєстру або коли є відмова суду у стягненні сум боргу. Алена практиці у підприємства можуть бути й інші нереальні для стягнення борги,безнадійність яких судом не підтверджена. Їх списання до закінчення термінупозовної давності так само призведе до конфлікту з податковою інспекцією.

Рекомендуєтьсястворювати резерви по сумнівних боргах, що дозволяє зменшитиоподатковуваний прибуток організації. Порядок формування такого резервувстановлений статтею 266 НК РФ, у якій зазначено яка саме заборгованістьвважається сумнівною.

У тойВодночас потрібно проявляти крайню педантичність в розрахунках з кредиторами,своєчасно повертати їм борги, інакше підприємство ризикує втратити довірусвоїх постачальників, банків та інших кредиторів, матиме штрафні санкції зарозрахунками з контрагентами. Звідси очевидно значення правильних і своєчаснихрозрахунків з дебіторами та кредиторами.

6 стр., 2548 слов

Кредиторська заборгованість

... підприємства, оскільки прострочена дебіторська заборгованості, по якій закінчився термін позовної давності, підлягає віднесенню на збитки підприємства. Кредиторська заборгованість, ... дебіторської заборгованості. Деталізація аналізу кредиторської заборгованості може проводитись з використанням запропонованої вище методики аналізу дебіторської заборгованості. Оборотність кредиторської заборгованості ...

Завдання і мета даної роботи показати основні риси іособливості дебіторської та кредиторської заборгованості, методи управління ними таведення обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами.

Впершому розділі буде розглядатися сутність поняття та характеристика дебіторськоїі кредиторською заборгованістю, способи контролю над ними. Так само будуть докладнорозглянуті операції по рахунку 76 Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторамиі мало освітлені в науковій літературі операції з покупкою (продажем)дебіторської заборгованості і наданням послуг, пов’язаних з її стягненням наприкладі підприємства А.

У другій, практичній частині, це буде показано наприкладі конкретного підприємства ТОВ В«СигналВ», що виконує налагоджувальні роботи повстановлення сигналізації. За звітний місяць узятий січень. На підприємстві булиздійснено розрахунки з підзвітними особами, з працівниками організації з оплатипраці, з бюджетом за податками і зборами, з позабюджетними фондами, з покупцямиі замовниками, з постачальниками.

1 ПРИНЦИПИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ І

дебіторської заборгованості

1.1 Характеристика кредиторської та дебіторської заборгованості

Термін «зобов’язання» в первинному значенні- Це відносини, в силу яких одна сторона зобов’язана вчинити на користь іншоїсторони певні дії. У бухгалтерському обліку відображаються і узагальнюється невсі зобов’язання, а лише боргові, які становлять частину майна і оборотногокапіталу організації (підприємства).

У відповідності з міжнародними стандартамифінансової звітності до них відносяться економічні зобов’язаннягосподарюючого суб’єкта, які визнані і оцінені відповідно дозагальноприйнятими правилами бухгалтерського обліку. До основних видів борговихзобов’язань відноситься дебіторська і кредиторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість являє собою суму боргів,належних організації від юридичних або фізичних осіб у результатігосподарських відносин між ними, або відволікання коштів з оборотуорганізації та використання їх іншими організаціями чи фізичними особами.

Кредиторська заборгованість — це сума боргів одногопідприємства іншим юридичним або фізичним…