Кредитна політика банку

Реферат

Запровадження

Кредитування виробництва та товарообігу є найважливішою і відмінністю діяльності банків проти іншими і нефінансовими організаціями. Але водночас у Росії довгий час підхід до кредитування підприємницької діяльності був суто формальною. Це виявлялося у тому, як і кошти банків та кошти підприємств були власністю держави (якщо в суть даного визначення, то ми все країни «належало народу», а держава «наглядала» цю власністю, тобто власність практично була нічиєї), і тому банк (тоді Держбанк СРСР) було проводити повноцінну кредитну політику. Тому перед російськими комерційними банками зі збільшенням конкурентної боротьби за потенційних позичальників виникла потреба планування своєї кредитної діяльності. Вони мають навчитися управлінню кредитними операціями в такий спосіб, що вони приносили максимально можливу дохідність, але водночас банки повинні прагнути знизити кредитні ризики, які безпосередньо пов’язані одночасно з проведенням кредитних операцій.

Тому метою даної роботи були дослідження всіх аспектів управління кредитними операціями і аналіз ефективності кредитних операцій комерційного банку.

Досягнення цього у роботі вирішувалися такі:

 • визначення сутності та характеристика видів кредитних операцій;
 • розгляд доцільності управління кредитними операціями;
 • оцінка ефективності різних методів управління кредитними операціями;
 • проведення аналізу управління кредитними операціями з прикладу конкретного комерційного банку;
 • розгляд ризиків, що з кредитуванням підприємств і методів зниження їхнього впливу на кредитну діяльність банку;
 • розробка рекомендацій підвищення ефективності управління кредитними операціями.

Діяльність використані теоретичні, методичні праці та розробки вітчизняних і іноземних авторів з цієї проблеми, як-от Роуз П. З., Суская Є. П., Усоскин У. М., Поморина М. А., Лаврушин Про. І. та інших., нормативно-справочный матеріал, матеріали періодичної преси, і навіть офіційно опубліковані звітні дані АБ Капітал за 1995-1996 роки.

Глава I. Кредитна політика банку

1.1 Сутність й ті види кредитних операцій

У радянському економічної літератури за кредитом розумілося рух позичкового (тобто. грошового) капіталу, предостав ляемого в позичку за умов повернення за плату як про центи. Цю ухвалу грунтувалося у тому, що капітал лише відчужується під усло вием, що не продається, а лише віддається в позичку. Взагалі, кредит буквально означає розпорядження певної сумою грошей до протягом відомого терміну, тобто. ті, хто має надлишок коштів, можуть дивитися їх давати в кредит тим, хто відчуває брак чи потребує додаткових сумах.

31 стр., 15310 слов

Облік і аналіз операцій банку з овердрафту

... відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків, Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України та інші нормативно ...

Роль і значення кредиту дуже великі, оскільки з його за допомогою вирішуються проблеми, які стоять перед всієї економічної системою. Так з допомогою кредиту можна долати труднощі, пов’язані про те, що у одній маленькій дільниці вивільняються тимчасово вільні кошти, але в інших виникає потреба у них. Кредит акумулює высвободившийся капітал, цим, обслу живає приплив капіталу, що забезпечує нормальний воспроиз водственный процес. Також кредит прискорює процес грошового звернення, забезпечує виконання цілого ряду відносин: страхових, інвестиційних, грає великій ролі регулювання ринкових відносин.

Джерелами позичкового капіталу служать, по-перше, высвобож дающиеся з кругообігу кошти: кошти, предназ наченные на відновлення основний капітал (тобто. амортиза ционный фонд); частина обігового капіталу, высвобождаемая в де ніжної формі у зв’язку з розбіжністю часу продажу товарів хороших і купівлі сировини, палива, матеріалів; капітал, тимчасово вільний у період надходженням коштів від то варів і виплатою зарплати.

Іншим джерелом позичкового капіталу виступають грошові прибуток і накопичення особистого сектора. Слід зазначити, що, начи ная з 50-60 років нашого століття, очевидна тенденція посилення залучення грошових заощаджень населення. Цьому сприяли, насамперед, поліпшення социально-экономи ческого становища розвинутих країн, зміни у структурі піт ребления.

Як третього джерела позичкового капіталу виступають грошові накопичення держави, розміри яких визначаються масштабами державної власності та чималою часткою валового на ционального продукту.

Отже, можна дійти невтішного висновку, що тимчасово вільні кошти, виникаючі з урахуванням кругообігу промыш ленного й торговельного капіталу, грошові накопичення особистого сік тору і держави утворюють джерела позичкового капіталу, які акумулюються у межах кредитно-фінансових установ.

Ціною позичкового капіталу є відсоток. На відміну від ціни звичайних товарів та послуг, що становлять грошовий вираз вартості, відсоток є оплатою споживчої вартості позичкового капіталу. Джерелом відсотка є до хід, отриманий використання кредиту.

Точнішу картину, яка відображатиме вартість кредиту, дає норма відсотка, чи відсоткову ставку. Нормою відсотка называ ется ставлення річного прибутку, отриманого на позичковий капітал, від суми наданого кредиту, помноженого на 100. Норма відсотка залежить від прибутку, яка ділиться на відсоток і підприємницький дохід. Відсоток може бути більше немає норми прибутку, оскільки ціна позичкового капіталу не висловлює його стои мости, його зміни не управляються законом вартості.

Норма відсотка залежить від співвідношення попиту й пропозиції, визначених багатьох чинників. У тому числі: масштаби виробництва; розміри грошових накопичень і заощаджень всього суспільства; співвідношення між розмірами кредитів, які держава надає, та її заборгованістю; темпи інфляції; ринкова кон’юнктура; регулювання відсоткові ставки; конкурентна боротьба між банками та інших.

13 стр., 6037 слов

Гроші та кредит

... як гроші і гроші як капітал. На відміну від перших, гроші як капітал використовують з метою отримання додаткової вартості, вони стають носієм капіталу. Важливим є питання вартості ...

У зв’язку з вищесказаним можна зрозуміти, зміна норми відсотка пов’язані з ринковим механізмом, і навіть залежить від державної регулювання.

Ссудный відсоток виконує дві функції: перерозподіл частини прибутку підприємств або доходів особистого сектори й регу лирование виробництва шляхом раціонального розміщення позичкових капіталів.

Цікава динаміка кредиту на період циклічних колеба ний. Ссудный капітал обслуговує переважно кругообіг функ ционирующего капіталу, закономірності його руху обумовлені циклічними коливаннями виробництва. У період пожвавлення про мышленного підйому збільшення обсягу позичкового капіталу відстає від розширення виробництва та товарообігу, попит на позичковий капітал та норма відсотка зростають. Під час криз сокра щение виробництва та надлишок дійсного капіталу сочета ется із гострою нестачею позичкового капіталу і різким підвищенням норми відсотка. У період депресії, коли частина виробник ного капіталу приймає грошову форму, накопичення позичкового капіталу обганяє накопичення дійсного, знижується середня прибуток і норма відсотка.

Особливе його місце займає у сучасних умовах комерційний кредит — поставки товарів однієї компанією інший за умов відстрочки платежу, і навіть лізинг — оренда підприємством машин, устаткування, транспорту починаючи з погашенням заборгованості протягом кілька років.

З наведеного вище можна зрозуміти, що саме поняття «кредит» змінюється, вона може вже розкритися преж ним визначенням ніж формою переміщення позичкового капіталу від кредитора до позичальнику. За сучасних умов кредитної угодою може бути будь-яку економічну чи надавати фінансову операцію, що зумовлює виникненню заборгованості однієї з учасників. Погашення заборгованості виробляється боржником в грошової фор ме одноразово чи розстрочку, причому у суму платі жа, крім боргу, включається надбавка як відсотка.

Від всіх інших форм надання коштів (субсидії, субвенції, дотації і дуже ін.) кредит економічного ка тегорию відрізняють три основоположні принципи — терміновість, повернення і платність.

У цьому під терміновістю маються на увазі заздалегідь огово ренные терміни повернення кредитору позикових коштів; під возвратностью – обов’язкова виплата кредитору суми основ ного боргу на обумовлених умовах. Платность означає, що за даної економічної операції кошти є специфічний товар на основі закону вартості, її ціна виявляється у відсотках.

Крім зазначених обов’язкових принципів, кредити підприємствам може бути класифіковані за такими додатковим основним видам і формам:

 • мети використання — цільові і нецільові;
 • терміни — коротко-, посередньо-, довгострокові і інвестиційні;
 • забезпеченість — забезпечені і бланкові;
 • вид відсоткової ставки — плаваюча, фіксована, проста, складна;
 • форма надання — шляхом реального перекладу засобів і переоформлення боргу;
 • форма погашення — однієї сумою, рівними частками через рав ные часові відтинки, непропорциональными частками у взаимосогласованные терміни;
 • число використань — разові і поновлювані;
 • техніка надання — однієї сумою, відкрита кредит ная лінія, контокоррентный кредит, овердрафтный кредит.;
 • Кредит виступає у двох головних формах: комерційного та банківського, які різняться за складом учасників, объек та позичок, динаміці, величині відсотка голосів і сфери функціонування.

Комерційним кредитом називають кредит, наданий одним функціонуючим підприємцем іншому як продажу товарів з відстрочкою платежу. Комерційний кредит оформляється векселем, його об’єктом є товарний капітал. Він обслужи вает круговорот промислового капіталу, рух товарів зі сфери виробництва, у сферу споживання. Особливістю коммер ческого кредиту і те, що позичковий капітал тут злитий з промисловим. Мета комерційного кредиту — прискорити реалізацію товарів хороших і отримання прибутку. Розміри цього кредиту обмежені величиною резервних кредитів промислових і видача торговельних капита вилов. Передача цих капіталів можливе тільки у пріоритетних напрямках, певних умовою угоди: від підприємця, на предприя тии якого виробляють засоби виробництва, до предпринима телям, на підприємствах яку вони споживаються, чи то з підприємця, що виробляє товари, до торговим фірмам, реа лизующих їх.

4 стр., 1735 слов

Кредит банка как источник финансирования инвестиций на примере ...

... вложений и возвратом кредита. 3) Требует отбора высокоэффективных проектов. Ресурсы для инвестиционного кредитования: 1) Собственные средства банков 2) Привлеченные банками средства юридических и ... физических лиц (за вычетом перечисленных в фонд обязательных резервов). Получатели кредита – кредитоспособные юридические ...

Слід зазначити, що комерційний кредит має обмежений ные можливості, оскільки може бути отримати в будь-якого кре дитодателя, а тільки в того, хто робить сам товар. Він огра ничен за величиною (тимчасовим вільним капіталом), має разів косрочный характер, а позичальник часто потребує довгостроковому кредиті.

Обмеженість комерційного кредиту долається бан ковским. Банківський кредит надається банками та інші кредитно-фінансовими установами предприни мателям та інших позичальникам як грошової позички. Об’єктом банківського кредиту виступає грошовий капітал, обособившийся від промислового. Угода позички тут відділена актів куп ли-продажи. Заемщиком то, можливо фірма, держава, особистий сектор, а кредитором — кредитно-фінансові установи. Метою кредитора є отримання як відсотка.

Банківський кредит долає кордону комерційного кредиту, оскільки не обмежений направ лением, термінами і сумами кредитних угод. Сфера його исполь зования ширше: комерційний кредит обслуговує лише звернення товарів, банківський кредит — й накопичення капіталу, перетворюючи на капітал частина грошових доходів населення і заощаджень всіх прошарків про щества.

Заміна комерційного векселі банківським робить кредит бо лее еластичним, розширює його масштаби, підвищує забезпечений ность. Банки гарантують кредитоспроможність позичальникам.

1.2. Необхідність управління кредитними операціями

Кредитна діяльність банку одна із основних критеріїв, який відрізняє його від небанківських установ. У світовій практиці саме з кредитуванням пов’язана значної частини прибутку банку. Одночасно неповернення кредитів, особливо великих, можуть призвести банк до банкрутства, а силу її положення економіки, до цілої низки банкрутств пов’язаних із нею підприємств, банків та приватних осіб. Тому управління кредитними операціями є необхідною частиною стратегії і тактики виживання та розвитку будь-якого комерційного банку.

Портфель банківських позичок піддається всім основним видам ризику, які супроводжують фінансової складової діяльності: ризику ліквідності, ризику відсоткові ставки, ризику неплатежу на позичку (кредитному ризику).

Управління кредитним ризиком жадає від банкіра постійного контролю над структурою портфеля позичок та його якісним складом. У межах дилеми «дохідність – ризик» банкір змушений обмежувати норму прибутку, страхуючи себе зайвого ризику. Вони повинні проводити політику розосередження ризику і допускати концентрації кредитів в кількох великих позичальників, що загрожує серйозні наслідки у разі непогашення позички них (Управління ризиком концентрації органами влади буде розглянуто нижче).

53 стр., 26469 слов

Облік і аудит кредитів банку

... ефективності фінансово-господарської діяльності. Визначаючи потреби в кредитах, підприємства виходять із ... банківські кредити, кошти інших кредиторів та комерційний (товарний) кредит. Кредит дає змогу ... виробництва. До суб'єктивних факторів належать: ­ рівень організації виробництва; ­ рівень організації збуту й постачання; ­ ... необхідний розмір залучення кредитів банку на покриття збільшення потреби ...

Банк ні ризикувати засобами вкладників, фінансуючи спекулятивні (хоч і высокоприбыльные) проекти. Потім уважно спостерігають банківські контрольні органи під час періодичних ревізій.

Якість кредитного портфеля банку і розумність його кредитної полити кі є аспектами діяльності банку, куди особливу увагу звертають контролери під час перевірки бан ка. Якщо взяти за приклад таку країну США, то відповідність до Єдиної межагентской системою надання рейтингу де ятельности банку, каждо му банку присвоюється числової рейтинг, заснований якості портфеля його активів, зокрема кредитного портфеля. Можливі значення рейтин га виглядають так:

1 — хороший рівень діяльності;

2 — задовільний рівень діяльності;

3 — середній рівень діяльності;

4 — критичний рівень діяльності;

5 — незадовільний рівень діяльності.

Що рейтинг якості активів банку, тим рідше він перевіряти ся федеральними банківськими агентствами.

Контролери зазвичай перевіряють банківські кредити, розмір яких пре вышает встановлений мінімальний рівень, і вибірково — дрібні креди ти. Кредити, які погашаються своєчасно, але мають деякі недос татки (за її видачі банк відступив від міста своєї кредитної політики або по лучив від позичальника повний комплект документів), називаються критичними кредитами. Кредити, яким притаманні значні недоліки чи кото рые представляють, на думку контролера, небезпека у зв’язку з значної концентрацією кредитних засобів у руках одного позичальника чи однієї від расли, називаються планованими кредитами. Планований кредит поставши ляет собою попередження менеджерам банку у тому, що це кредит дол дружин перебувати під контролем і необхідна робота з знизу нию рівня ризику банку, що з подібним кредитом.

Якщо окремих кредитів пов’язані з ризиком не своєчасного погашення, то ці кредити ставляться до категорії некачест венних. Такі кредити поділяються втричі групи: 1) кредити з підвищеним ризиком, коли рівень захисту банку недостатня через низьку якість забезпечення або з низьким можливості позичальника пога сить кредит;