Операції ломбардів в Україні

Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра банківської справи

Виконав студент групи ФІН – 410

Перевірив:

Алексеєнко М. Д.

Київ – 2017

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. Сутність ломбардної діяльності та здійснюваних операцій ломбардів 4

на ринку фінансових послуг. 4

2. Аналіз діяльності ломбардів на фінансовому ринку. 10

3. Проблеми та рекомендації щодо здійснення операцій ломбардами. 15

ВИСНОВОК 20

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21

ВСТУП

Ефективне функціонування кредитної системи будь-якої країни є важли-вою передумовою розвитку національної економіки, оскільки забезпечує на-ціональне господарство фінансовими ресурсами, що необхідні для його по-дальшого розвитку. Саме кредитні установи, що функціонують на фінансовому ринку через надання фінансових послуг мають змогу акумулювати тимчасово ві-льні кошти економічних суб’єктів та перетворювати їх на кредитний ресурс, що спрямовується в ті галузі та сектори економіки, що мають в них найбільшу потре-бу та можуть ефективно використовувати.

Ломбарди посідають особливе місце в житті суспільства, адже тільки такі мобільні й гнучкі за своєю природою установи можуть задовольнити виняткові вимоги й потреби споживачів і своїх клієнтів у терміновому кредитуванні.

Через економічну кризу, що сталася в Україні в 2014 році з об’єктивних причин, ломбарди та інші фінансові установи отримали значний імпульс їх подальшого розвитку. Банківські установи та кредитні спілки значно скоротили обсяги кредитних послуг, що пропонувалися цими установами до кризи, а ломбарди та фінансові компанії, навпаки, збільшили обсяги таких послуг.

Така ситуація зумовила активізацію діяльності зазначених установ, що призвело до зростання загальної їх кількості та, відповідно, обсягу послуг, що пропонуються цими установами. Особливо, цікавою та важливою для розвитку кредитного ринку є діяльність ломбардів, оскілки ці установи надають специ-фічні послуги на кредитному ринку, які не пропонуються іншими установами.

Діяльність ломбардів на кредитному ринку будь-якої країни ніколи не є вирішальною у порівнянні з іншими кредитними установами. Однак, функціону-вання ломбардів є надзвичайно важливою частиною розвитку фінансового ринку, оскільки ці установи надають послуги по швидкому задоволенню потреб економічних суб’єктів у ліквідних фінансових ресурсах, що не здійснюють інші фінансові посередники.

Тривалий час у незалежній Україні місце ломбардів законодавчо не визначено, але після прийняття 2001 року Закону України N2664-III «Про фі-нансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [3] ломбарди набули статусу фінансової установи. Відповідно до п.1 ст.1 цього зако-ну фінансова установа – це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру Нацкомфінпослуг України у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпе-чення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Отже, ломбард належить до фінансових установ, тобто є юридичною осо-бою, яка надає одну чи декілька фінансових послуг і внесена до відповідного реєстру Нацкомфінпослуг України у порядку, встановленому законом.

Нормативно-правовою базою, що регулює створення та діяльність ломбардів, є: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, закони України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про заставу» та інші закони України і видані відповідно до них нормативно-правові акти. Контроль за діяльністю ломбардів щодо надання ломбардами фінансових послуг (кредитів, позик) здійснює Національна комісія, що реалізує державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг); діяльність, пов’язана з реалізацією, обігом предметів застави належить до компетенції Міністерства фінансів України.

Дотепер Верховна Рада України не затвердила Закон України «Про ломбарди і ломбардну діяльність». Цей законопроект спричинив справжній конфлікт між законодавцями і ломбардами, новий проект закону внесено Поля-ковим М. А. та Романюком В. М. від 20.01.2015. [5]

Відповідно до проекту мінімальний розмір статутного капіталу ломбарду не може бути менше 500 тис. грн.. Проте деякі учасники ринку через членів парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності лобіюють істотне збільшення мінімального розміру статутного капіталу ломбардів – до 5 – 15 млн. грн.. Таке нововведення негативно вплине на діяльність дрібних ломбардах і скоротить їхню частку на ринку.

Для набуття статусу фінансової установи ломбард має бути створений у відповідній організаційно-правовій формі згідно з вимогами законодавства. Організаційно-правовою формою ломбарду за проектом закону може бути виключно господарське товариство без зазначення його форми, що є безумовно позитивною стороною. [5]

На разі українське законодавство має вирішити питання діяльності ломбардів, адже їх роль в економіці країни значно зростає, що буде розглянуто в Розділі 2, тому необхідно здійснити законодавче регламентування діяльності та встановити вимоги до їх засновників, здійснюваних операцій та характеру діяльності.

Ломбард має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, зазначену в його установчих документах, у порядку, встановленому законо-давством, тільки після внесення інформації про нього до Реєстру і одержання Свідоцтва. Копія Свідоцтва, засвідчена керівником ломбарду, має бути розмі-щена в місцях, доступних для ознайомлення клієнтів як у ломбарді, так і в кожному його відокремленому підрозділі. [3]

Для надання фінансових послуг ломбард повинен відповідати умовам, наведеним у пункті 2.1 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (нині – Нацкомфінпослуг) від 26.04.2005 № 3981[4]:

 Діяльність ломбарду повинна відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги.

 Має бути внесений до Державного реєстру фінансових установ.

 Має ліцензію на надання певних видів фінансових послуг.

 Має внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових та супутніх послуг.

 Установчі документи ломбарду повинні відповідати вимогам законодавства та містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, які надає ломбард.

 У повному найменуванні ломбарду має міститись слово «ломбард».

 Не здійснювати будь-якої іншої підприємницької діяльності, крім підприємницької діяльності, передбаченої законодавством для ломбардів.

 Та інші вимоги зазначені в Положенні.

Відповідно до вимог цього Положення [4] ломбард, як фінансова установа здійснює наступні фінансові операції, що є його основною діяльністю:

  • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

  • надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, на-лежать (п. 3.2. Положення [4]):

  • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та умов договору;
  • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентської угоди зі страховою компанією;
  • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та умов договору.

Отже, певні види послуг, що надаються ломбардом, підлягають ліцензу-ванню. Типові правила щодо надання кожного виду ломбардної послуги ломбард розробляє самостійно та затверджує їх у встановленому порядку.

Основним видом діяльності ломбардів України є надання миттєвих, ко-роткострокових та невеликих за розміром позик на власний ризик під заставу.

Для ломбарду характерним є надання необхідних громадянам коштів швидше, порівняно з банком, а також можливість прийняття під заставу такого майна, яке, як правило, не беруть банківські установи. [8]

Населення через мережу ломбардів здійснюється винятково на споживчі цілі. Однак цей вид кредитування значно дорожчий, порівняно з банківським. Кредитні спілки та банки посилили конкуренцію з ломбардами, запровадивши систему швидкого споживчого кредитування. Разом із тим перевагами ломбардів є швидкість надання позик та простота процедури оформлення кредиту. Умови надання позик ломбардами є найпростішими на фінансовому ринку. Ризики порівняно незначні, адже ломбарди надають позики під заставу високоліквідного майна. [7]

Найпопулярнішою операцією ломбардів є надання фінансових кредитів фізичним особам, в свою чергу, фінансовий кредит – це надання ломбардом фі-зичним особам у позику коштів, забезпечених заставою, на визначений строк та на умовах платності. [9]

Розмір фінансового кредиту, що видає ломбард, визначається відповідно до розроблених ломбардом і затверджених у встановленому порядку положень. Проценти за користування фінансовим кредитом визначаються за погодженням сторін. [14]

При одержанні й надалі погашенні фізичною особою кредиту ломбарду сторонами проводяться такі дії: ломбард одержує від фізичної особи майно в заставу і надає йому кредит; фізична особа погашає суму кредиту, проценти за ним, суму коштів за зберігання майна – після закінчення строку договору або достроково; ломбард повертає фізичній особі майно, прийняте в заставу.

Згідно зі ст. 968 ЦКУ [1] річ, не затребувана заставодавцем з ломбарду після закінчення трьох місяців з дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом.

Після закінчення строку дії договору фінансового кредиту (позики), у разі невиконання позичальником зобов’язань, ломбард, згідно з Цивільним кодексом України та Закону України «Про заставу» [2] має право звернути стягнення на предмет закладу, і завдяки предмета застави задовольнити свої вимоги за кредитом. Із суми виторгу, одержаної від продажу речі, вираховуються плата за зберігання й інші платежі, які належить зробити ломбарду. Залишок суми ви-ручки повертається заставодавцю.

Характер супутніх послуг не є основною діяльністю ломбардів та на-даються ним разом з основною операцією щодо надання фінансового кредиту, тобто в договорі зазначається, які супутні послуги отримає клієнт ломбарду. Від супутніх послуг неможливо відмовитися, адже характер здійснюваної операції передбачає їх надання, адже процедура надання фінансової послуги передбачає застосування та виконання супутніх послуг. [15]

На сьогодні операції, що здійснюють ломбарди є надзвичайно попу-лярними, оскільки їх розвиток безпосередньо залежить від характери та динаміки національної економіки, населення шукає можливості для отримання додатко-вих фінансових ресурсів у недомонетизованій економіці та значному розширенні поточних витрат. Втім, на сьогодні, аби конкурувати, ломбарди мають запро-ваджувати нові послуги, аби залучити якомога більше клієнтів, а також удоско-налювати процедуру надання фінансових кредитів. [15]

Ломбард, в свою чергу, сприяє фінансовій підтримці фізичної особи при її тимчасовій неплатоспроможності й розвитку малого та середнього бізнесу. Завдяки діяльності ломбардів зменшується роль тіньових кредитних установ, , відповідно збільшується надходження коштів до державного і місцевих бюдже-тів. [11]