И статті публікації

Реферат

Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками та критеріями. Найбільш зручною є така класифікація бан-ківських кредитів:

1) за основними категоріями позичальників;

2) за цільовим спрямуванням;

3) за строками користування;

4) залежно від забезпечення;

5) за методами надання;

6) залежно від кількості кредиторів;

7) залежно від порядку погашення;

8) за характером і способом сплати процентів;

9) за ступенем ризику.

Виходячи з основних категорій позичальників розрізняють кредити:

 • галузям народного господарства;
 • населенню;
 • державним органам влади.

Залежно від цільового спрямування кредити поділяються на:

 • виробничий (поповнення обігових коштів та основних за-собів);
 • споживчий (споживчі цілі населення).

За строками користування кредити є:

 • строкові, тобто надані на визначений у договорі строк, які, в свою чергу, можуть бути:
 • а) короткостроковими (до 1 року);
 • б) середньостроковими (1—3 роки);
 • в) довгостроковими (понад 3 роки);
 • до запитання (онкольні) — видаються на невизначений строк. Позичальник повинен погасити такий кредит за першою вимогою банку. Якщо банк не вимагає погашення, то кредит повертається на розсуд позичальника;
 • прострочені — по яких строк погашення, встановлений кредитним договором, минув;
 • відстрочені (пролонговані) — щодо яких за клопотанням пози-чальника банком прийняте рішення про перенесення строків пога-шення кредиту на більш пізню дату.

У залежності від забезпечення кредити є:

 • забезпечені (ломбардні)— надаються під забезпечення;
 • незабезпечені (бланкові) — надаються без забезпечення.

Незабезпечені (бланкові) кредити, що називаються у банківській практиці довірчими, надаються лише під зобов’язання позичальника погасити позичку. Вони пов’язані з великим ризиком для банку, то-му потребують ретельнішого вивчення кредитоспроможності пози-чальника і надаються під більш високий процент.

У країнах з розвиненою ринковою економікою поширенішими є такі форми забезпечення кредитів:

 • гарантія, або порука третьої сторони;
 • переуступка контрактів, дебіторської заборгованості;
 • застава товарних запасів;
 • застава дорожніх документів, нерухомого майна, цінних папе-рів, дорогоцінних металів, страхування.

Гарантія, або порука — це зобов’язання третьої особи погасити борг позичальника у випадку його неплатоспроможності; оформля-ється як самостійний обов’язок гаранта чи поручителя.

11 стр., 5132 слов

Кредити в Україні

... позики та невиконання Урядом своїх обов'язків щодо своєчасного її погашення, до цих облігацій з боку банків дещо мала. ... відсутністю законодавства про іпотеку. У 2000р. уперше почали надаватись кредити талановитій молоді. На період навчання у вищих закладах освіти. ... техніка стає надто дорогою для більшості підприємств, а можливі строки надання кредиту набагато менші, ніж період окупності, капітальних ...

Переуступка контрактів практикується при кредитуванні буді-вельних компаній, що здійснюють регулярні поставки товарів або послуг за контрактом. Боржник переуступає контракт кредитуючо-му банку, внаслідок чого надходження коштів від замовника зараховуються в погашення кредиту.

Переуступка дебіторської заборгованості полягає в передачі банку рахунку, що вимагає оплати за поставлені позичальником то-вари.

Забезпечення товарними запасами означає, що предметом заста-ви можуть бути:

 • сировина;
 • комплектуючі вироби;
 • готова продукція тощо.

Забезпечення дорожніми документами використовується при кредитуванні експортно-імпортних операцій. Заставою тут висту-пають документи, що підтверджують відвантаження товарів. Такі документи називаються коносамент і накладні.

Іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, при якому предмет застави залишається у заставодавця чи третьої особи. Предметом іпотеки може бути майно, пов’язане із землею, — будівлі, споруди, квартири, земельні ділянки громадян, багаторічні наса-дження тощо.

Заставою по кредиту можуть бути такі види рухомого майна: об-ладнання, машини, механізми, інвентар, транспортні засоби, товари довгострокового вжитку.

Застава векселя чи іншого цінного папера здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного па-пера. Умовою використання цінних паперів як форми застави має бути їх висока ліквідність.

За методами надання кредити поділяються на ті, що надаються:

 • у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо по кожному кредиту;
 • відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити нада-ються у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз із банком умов кредитного договору;
 • гарантовані — банк бере на себе зобов’язання у разі потреби надати кредит клієнту визначеного розміру протягом відповідного періоду.

Гарантовані кредити, в свою чергу, можуть бути двох видів:

 • а) з обумовленою датою видачі кредиту;
 • б) з наданням кредиту в міру виникнення потреби в ньому.

Залежно від кількості кредиторів розрізняють кредити:

 • надані одним банком;
 • консорціальні, тобто такі, що надаються консорціумом банків, в якому один з банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків-учасників потрібну кредитоодержувачу суму ресурсів, укладає з ним договір і надає кредит.

Банк-менеджер займається також розподілом процентів;

 • паралельні, що передбачають участь в їх наданні кількох бан-ків. Тут кредити одному позичальникові надають різні банки, але на одних, завчасно погоджених, умовах.

Зважаючи на порядок погашення, кредити поділяються на ті, що погашаються:

 • поступово (в розстрочку);
 • водночас із закінченням строку кредитного договору;
 • у відповідності з особливими умовами, визначеними кредитними договорами.

За характером та способом сплати процентів виокремлюють такі кредити:

 • з фіксованою процентною ставкою;
 • з плаваючою процентною ставкою;
 • зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів (зви-чайний кредит);
 • зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (диско-нтний кредит).

Кредити з фіксованою процентною ставкою характерні для стабі-льної економіки. З метою зменшення ризику недоотримання прибут-ку або запобігання збитків в умовах інфляції при видачі кредитів на значні строки банки використовують плаваючу процентну ставку. В цьому випадку у відповідності з кредитним договором процентні ста-вки періодично переглядаються і звичайно прив’язуються до рівня облікової ставки центрального банку та фактичного темпу інфляції.

За ступенем ризику кредити поділяються на стандартні і нестан-дартні. Останні, в свою чергу, бувають:

 • кредити під контролем;
 • субстандартні;
 • сумнівні;

— безнадійні.

Класифікація банківських кредитів

Реферати та публікації на інші теми :

Аудит вибуття тварин

Проектний контроль

Інтелектуальні інвестиції

ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ